Συγκέντρωση διαλύματος


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Συγκέντρωση διαλύματος
설명 Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
주제 화학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 시범목록 구분 실험목록 구분 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 그리스어
키워드 Διάλυμα목록 구분 Συγκέντρωση목록 구분 Χημεία
시뮬레이션 농도


저자(들) Konstantina Malamou
학교/기관 Protypo Gymnasio Zosimaia School
제출일 17. 11. 16
업데이트 날자 17. 11. 16