Συγκέντρωση διαλύματος


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로제목 Συγκέντρωση διαλύματος
설명 Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
주제 화학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 시범목록 구분 실험목록 구분 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 그리스어
키워드 Διάλυμα목록 구분 Συγκέντρωση목록 구분 Χημεία
시뮬레이션 농도


저자(들) Konstantina Malamou
연락 이메일 nmalamou@gmail.com
학교/기관 Protypo Gymnasio Zosimaia School
제출일 17. 11. 16
업데이트 날자 17. 11. 16