Συγκέντρωση διαλύματος


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Συγκέντρωση διαλύματος
說明 Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
科目 化學
程度 高中
類型 作業, 實驗室, 展示, 指引活動
時間 60 分鐘
解答
語言 希臘語
關鍵字 Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
模擬教學 Concentration 濃度


作者 Konstantina Malamou
學校 / 機構 Protypo Gymnasio Zosimaia School
提交日期 2017/11/16
更新日期 2017/11/16