ไทย (타이어)

산-염기 용액 (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
산-염기 용액 Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
알파붕괴 Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
원자간 상호작용 Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
균형잡기 Java ทำให้สมดุล Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 Java การดุลสมการเคมี Download Run now
풍선과 정전기 Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
풍선과 부력 Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
밴드 구조 Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
전지-저항 회로 Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
전지 전압 Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
Beer 법칙 실험 Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java การหักเหแสง Download Run now
베타붕괴 Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
흑체 스펙트럼 (HTML5) HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
흑체 스펙트럼 Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
양자 속박 상태 Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
분수 만들기 Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
분자 구성하기 Java สร้างโมเลกุล Download Run now
원자 만들기 (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
원자 만들기 Java สร้างอะตอม Download Run now
부력 Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
축전기 실험 Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
콘덴서 실험:기초 (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
회로제작 키트: DC (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5) HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
충돌실험실 Flash การชน Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java การมองแสงสี Download Run now
농도 (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
농도 Java ความเข้นข้น Download Run now
전도도 Java การนำไฟฟ้า Download Run now
2중 우물과 공유결합 Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
데이비슨-거머 전자회절 Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
밀도 Flash ความหนาแน่น Download Run now
네온등과 방전 램프 Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
식사와 운동 Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
꿈의 전기장 Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
전기장 하키 Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
에너지의 형태와 변화 (HTML5) HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
에너지의 형태와 변화 Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
파라데이 법칙 (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
패러데이 법칙 Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
유체압력과 흐름 Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
1차원에서의 힘 Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
힘과 운동 Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
힘과 운동: 기초 Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
분수-그림 연결 Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
분수 소개 Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
마찰 (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
마찰 Flash แรงเสียดทาน Download Run now
기체의 성질 Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
유전자 발현 - 기초 Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
유전자 기계: 락 오페론 Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
발전기 Java ไดนาโม Download Run now
기하광학 Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
빙하 Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
만유인력 실험 Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
온실 효과 Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
후크의 법칙 (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
수소원자의 모형 Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
동위원소와 원자량 Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
2차원 운동: 무당벌레 운동 Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
레이저 Java เลเซอร์ Download Run now
달 착륙선 Flash Lunar Lander Download Run now
자석과 나침반 Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
자석과 전자석 Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
질량과 용수철 (HTML5) HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
추와 용수철 Flash มวล & สปริง Download Run now
미로 게임 Java เกมเขาวงกต Download Run now
막의 통로 Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
마이크로파 Java ไมโครเวฟ Download Run now
몰농도 (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
몰농도 Java โมลาริตี Download Run now
분자모터 Java Molecular Motors Download Run now
분자 극성 Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
분자와 빛 (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
분자와 빛 Java โมเลกุลและแสง Download Run now
분자 구조 (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
분자 구조 Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
분자의 구조: 기초 (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
분자 구조: 기초 Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
2차원 운동 Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
이동하는 사람 Java การเคลื่อนที่ Download Run now
간이 MRI Java แบบจำลอง MRI Download Run now
나의 태양계 Flash ระบบสุริยะ Download Run now
자연 도태 Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
뉴런 (HTML5) HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
뉴런 Java เซลล์ประสาท Download Run now
정규 모드 Flash โหมดปกติ Download Run now
핵분열 Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash กฎของโอห์ม Download Run now
광양자 조절 Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
광학 핀셋 Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
진자 실험 (HTML5) HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
추 실험 Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
광전효과 Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH 척도 Java ค่า pH Download Run now
pH 척도: 기초 (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
판구조론 Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
포물선 운동 (HTML5) HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
포사체 운동 Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
비율 놀이터 (HTML5) HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
양자 터널링 및 파속 Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
양자파동간섭 Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
방사 충전 Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
방사성 연대측정 게임 Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
라디오파와 전자복사장 Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
경사로: 힘과 운동 Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
반응물과 생성물 Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
반응과 반응속도 Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
전선의 저항 Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
공명 Flash การสั่นพ้อง Download Run now
가역반응 Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
무당벌레 회전 Java Ladybug Revolution Download Run now
러더포드 산란 Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
반도체 Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
신호기 회로 Java วงจรสัญญาณ Download Run now
염과 용해도 Java เกลือและการละลาย Download Run now
소리 Java เสียง Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
물질의 상태 Java สถานะของสาร Download Run now
물질의 상태: 기초편 (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
물질의 상태: 기초편 Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
슈테른-게를라흐 실험 Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
DNA 스트레칭 Java Stretching DNA Download Run now
설탕과 소금 용액 Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
경사대 Java ทางลาด Download Run now
회전력 Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
가압 (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
가압 Java ภายใต้ความดัน Download Run now
벡터 더하기 (HTML5) HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
벡터 더하기 Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
파동의 간섭 (HTML5) HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
파동의 간섭 Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
줄의 파동 Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
파동: 기초 (HTML5) HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now

타이어으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.