ไทย (Thai)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Alpha Decay Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Atomic Interactions Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java ทำให้สมดุล Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Balloons and Static Electricity Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Balloons & Buoyancy Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
Band Structure Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Battery Voltage Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
Beer's Law Lab Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Bending Light Java การหักเหแสง Download Run now
Beta Decay Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
Blackbody Spectrum Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
Quantum Bound States Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
Build a Fraction Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Build a Molecule Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Build an Atom Java สร้างอะตอม Download Run now
Buoyancy Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Capacitor Lab Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
Capacitor Lab: Basics (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Charges and Fields Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
Collision Lab Flash การชน Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Color Vision Java การมองแสงสี Download Run now
Concentration (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
Concentration Java ความเข้นข้น Download Run now
Conductivity Java การนำไฟฟ้า Download Run now
Double Wells and Covalent Bonds Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
Davisson-Germer: Electron Diffraction Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Density Flash ความหนาแน่น Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
Eating & Exercise Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
Electric Field of Dreams Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Electric Field Hockey Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Energy Forms and Changes Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Energy Skate Park Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
Faraday's Law Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
Fluid Pressure and Flow Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
Forces in 1 Dimension Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Forces and Motion Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Forces and Motion: Basics Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
Fraction Matcher Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
Fractions Intro Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Friction (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
Friction Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Gas Properties Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
Gene Expression - The Basics Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
Gene Machine: The Lac Operon Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Generator Java ไดนาโม Download Run now
Geometric Optics Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
Glaciers Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Gravity and Orbits Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
Gravity Force Lab Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
The Greenhouse Effect Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Models of the Hydrogen Atom Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
Ladybug Motion 2D Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Lasers Java เลเซอร์ Download Run now
Lunar Lander Flash Lunar Lander Download Run now
Magnet and Compass Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Magnets and Electromagnets Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Masses & Springs Flash มวล & สปริง Download Run now
Maze Game Java เกมเขาวงกต Download Run now
Membrane Channels Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
Microwaves Java ไมโครเวฟ Download Run now
Molarity (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
Molarity Java โมลาริตี Download Run now
Molecular Motors Java Molecular Motors Download Run now
Molecule Polarity Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
Molecules and Light Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Molecule Shapes (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
Molecule Shapes: Basics (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Motion in 2D Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
The Moving Man Java การเคลื่อนที่ Download Run now
Simplified MRI Java แบบจำลอง MRI Download Run now
My Solar System Flash ระบบสุริยะ Download Run now
Natural Selection Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
Neuron (HTML5) HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
Neuron Java เซลล์ประสาท Download Run now
Normal Modes Flash โหมดปกติ Download Run now
Nuclear Fission Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash กฎของโอห์ม Download Run now
Optical Quantum Control Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Pendulum Lab Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Photoelectric Effect Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH Scale Java ค่า pH Download Run now
pH Scale: Basics (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Plate Tectonics Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
Projectile Motion Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
Quantum Tunneling and Wave Packets Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
Quantum Wave Interference Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
Radiating Charge Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Radioactive Dating Game Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
Reactions & Rates Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Resistance in a Wire Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
Resonance Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Reversible Reactions Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
Ladybug Revolution Java Ladybug Revolution Download Run now
Rutherford Scattering Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
Semiconductors Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Signal Circuit Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Salts & Solubility Java เกลือและการละลาย Download Run now
Sound Java เสียง Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
States of Matter Java สถานะของสาร Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
Stretching DNA Java Stretching DNA Download Run now
Sugar and Salt Solutions Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
The Ramp Java ทางลาด Download Run now
Torque Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
John Travoltage Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
Under Pressure Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Vector Addition Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
Wave Interference Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
Wave on a String Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now

Simulations not yet translated into Thai

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.