ไทย (Тај)

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
АЛФА-РАСПАД Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Међуатомска деловања Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Равнотежа (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
Равнотежа Java ทำให้สมดุล Download Run now
Изједначавање хемијских једначина (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
Изједначавање хемијских једначина Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Балони и статички електрицитет Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
ГАСНИ ЗАКОНИ Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Балони и статички електрицитет (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Просто струјно коло (батерија - отпорник) Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Напон батерије Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Преламање светлости (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Преламање светлости Java การหักเหแสง Download Run now
БЕТА-РАСПАД Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
Зрачење црног тела Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
Направи разломак Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Направи молекул Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Направи атом (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Направи атом Java สร้างอะตอม Download Run now
Потисак Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
КОНДЕНЗАТОР Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
Кондензатор: основе (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Електрична поља тачкастих наелектрисања Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Комплет за електричну струју (AC+DC) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Комплет за једносмерну струју Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Flash การชน Download Run now
Како видимо боје (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Како видимо боје Java การมองแสงสี Download Run now
Концентрација (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
Концентрација Java ความเข้นข้น Download Run now
Проводљивост Java การนำไฟฟ้า Download Run now
ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Густина Flash ความหนาแน่น Download Run now
НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
Електрично поље Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Енергија, врсте и промене Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Енергија у скејт-парку Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Енергија у скејт-парку: Основна верзија Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Фарадејева електромагнетна лабораторија Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Фарадејев закон (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
Фарадејев закон електромагнетне индукције Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
Проток флуида и притисак Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Силе и кретање - Основе (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Силе и кретање - Основе Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
Спаривање разломака Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
Разломци - Увод Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Трење (концепт) (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
Трење (концепт) Flash แรงเสียดทาน Download Run now
ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
Особине гена - Основе Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Генератор Java ไดนาโม Download Run now
Геометријска оптика Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
ГЛЕЧЕРИ Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Гравитација и орбите Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Хуков закон (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Изотопи и атомске масе Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
ЛАСЕРИ Java เลเซอร์ Download Run now
МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Flash Lunar Lander Download Run now
Магнет и компас Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Магнети и електромагнети Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Flash มวล & สปริง Download Run now
Лавиринт ( брзина-убрзање) Java เกมเขาวงกต Download Run now
Транспорт кроз мембрану Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
МИКРОТАЛАСИ Java ไมโครเวฟ Download Run now
Моларност (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
Моларност Java โมลาริตี Download Run now
МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Java Molecular Motors Download Run now
Поларност молекула Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Молекули и светлост (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
Молекули и светлост Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Облици молекула (HTML5) HTML Molecule Shapes (HTML5) Download Run now
Облици молекула Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
Облици молекула: основе (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Облици молекула: Основе Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Кретање у 2-D Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Java การเคลื่อนที่ Download Run now
MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Мој Соларни систем Flash ระบบสุริยะ Download Run now
ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
Неурон (HTML5) HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
НЕУРОН Java เซลล์ประสาท Download Run now
Нормални модови Flash โหมดปกติ Download Run now
Нуклеарни распад Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Омов закон (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Омов закон Flash กฎของโอห์ม Download Run now
КВАНТНА ОПТИКА Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Клатно Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH СКАЛА (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH СКАЛА Java ค่า pH Download Run now
pH скала: основе (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Тектонске плоче Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
Зрачење наелектрисања у кретању Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Омов закон Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
Резонанца Flash การสั่นพ้อง Download Run now
ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Java Ladybug Revolution Download Run now
Радерфордово (Rutherford) расејање Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
ПОЛУПРОВОДНИЦИ Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Сигнал и проводник Java วงจรสัญญาณ Download Run now
СОЛИ & ОТАПАЊЕ Java เกลือและการละลาย Download Run now
Звучни таласи Java เสียง Download Run now
Стања материје (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Агрегатна стања Java สถานะของสาร Download Run now
Стања материје: основе (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
Агрегатна стања : основни ниво Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
ИСТЕЗАЊЕ DNA Java Stretching DNA Download Run now
Раствори шећера и соли Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Стрма раван Java ทางลาด Download Run now
МОМЕНТ СИЛЕ Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Хидростатички притисак (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
Хидростатички притисак Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Сабирање вектора Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
Интерференција таласа Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
ТАЛАС НА ЖИЦИ Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now

Још увек непреведено Тај

Преостале симулације можете превести помоћу PhET Translation Utility.