ไทย (Thai)

Disolucións Ácido-Base (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Disolucións Ácido-Base Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Decaemento Alfa Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Interaccións atómicas Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Lei de Equilibrio (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
Lei de Equilibrio Java ทำให้สมดุล Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Globos e Electicidade Estática Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Balóns e Flotabilidade Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Globos e Electicidade Estática (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
- Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Circuito con Pila_Resistor Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Battery Voltage Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Lab Lei de Beer (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Beer Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Curvando a luz Java การหักเหแสง Download Run now
Decaemento Beta Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
- HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
Espectro do Corpo Negro Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
- Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
- Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Constrúe unha molécula Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Constrúe un átomo (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Constrúe un átomo Java สร้างอะตอม Download Run now
Flotabilidade Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Condensador Lab Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
- HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Construción Circuito (AC+DC) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
- HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Construción Circuito (DC) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
- HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
Construción Circuito (DC) Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
Colisión Lab Flash การชน Download Run now
Visión Color (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Visión Color Java การมองแสงสี Download Run now
- HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
Concentración Java ความเข้นข้น Download Run now
Conductividade Java การนำไฟฟ้า Download Run now
- Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Densidade Flash ความหนาแน่น Download Run now
Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
- Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
- Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Hóckey nun Campo Eléctrico Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
- HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Lab Lei de Faraday Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
- HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
Fluxo e Presión do fluído Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
Forzas en 1 Dimensión Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Forzas e movemento Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Forzase movemento: Inicial (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Forzase movemento: Inicial Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
- Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
- Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Friction (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
friction Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Propiedades do Gas Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
- Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
- Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Xerador Java ไดนาโม Download Run now
Óptica Xeométrica Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
- Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
Gravidade Lab Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
Efecto Invernadoiro Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
- HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Modelós do átomo de Hidróxeno Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Isótopos e Masa atómica Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
Movemento dunha Xoaniña 2D Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Láseres Java เลเซอร์ Download Run now
Alunizador Flash Lunar Lander Download Run now
Imán e Compás Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Imáns e electroimáns Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
- HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
Masas e Resortes Flash มวล & สปริง Download Run now
Xogo do Labirinto Java เกมเขาวงกต Download Run now
- Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
Microondas Java ไมโครเวฟ Download Run now
Molaridade (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
Molaridade Java โมลาริตี Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
Polaridade da molécula Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Formas Moleculares (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Movemento en 2D Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
O camiñante Java การเคลื่อนที่ Download Run now
- Java แบบจำลอง MRI Download Run now
O meu sistema solar Flash ระบบสุริยะ Download Run now
- Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
- HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
Modos de vibración Flash โหมดปกติ Download Run now
Fisión Nuclear Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash กฎของโอห์ม Download Run now
- Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
- HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
Péndulo Lab Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
Escala pH (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
Escala pH Java ค่า pH Download Run now
- HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
- HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
Movemento de Proxectís Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
- HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
- Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
Interferencia Onda Cuántica Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Xogo de Datación Radiactiva Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
Ondas de Radio & Campos EM Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Plano Inclinado: Forzas e movemento Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
Reaccións e Rtos Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Resistencia nun fío Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
- Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Reacción reversible Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
Revolución xoaniña Java Ladybug Revolution Download Run now
Dispersión de Rutherford Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
Semiconductores Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Circuito Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Sales e Solubilidade Java เกลือและการละลาย Download Run now
Son Java เสียง Download Run now
- HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Estados da materia Java สถานะของสาร Download Run now
- HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
Estados da materia: Básicos Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
Experimento Stern-Gerlach Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
Solucións de Azucre e Sal Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
O Plano inclinado Java ทางลาด Download Run now
Torque Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
John Travoltage Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Baixo presión (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
Baixo presión Java ภายใต้ความดัน Download Run now
- HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
Suma de vectores Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
- HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
Interferencia de ondas Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Onda nunha corda (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
Onda nunha corda Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
- HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now

Simulacións aínda non traducidas Thai

As simulacións restantes poden ser traducidas usanda a PhET Translation Utility.