ไทย (Thai)

Larutan Asam-Basa (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Larutan Asam-Basa Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Peluruhan Alfa Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Interaksi Atomik Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Kesetimbangan (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
Tindakan Menyeimbangkan Java ทำให้สมดุล Download Run now
- HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
- Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Balon dan listrik statis Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Balon dan Gaya Apung Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Balon dan listrik statis (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
Struktur Pita Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Sirkuit Baterai-Resistor Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Voltase Baterai Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Hukum Beer (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
Hukum Beer Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Pembelokan / Pembiasan Cahaya Java การหักเหแสง Download Run now
Peluruhan Beta Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
- HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
Spektrum Benda hitam Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
Keadaan Ikatan Kuantum Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
Buat Pecahan Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Membuat molekul Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Buat Atom (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Buat Atom Java สร้างอะตอม Download Run now
Gaya Apung Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Percobaan Dasar Kapasitor Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
- HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Muatan dan Medan Listrik Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Rangkaian Kit Konstruksi (AC+DC) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
- HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Rangkaian Kit Konstruksi (Hanya DC) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
Kit Konstruksi sirkuit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
Percobaan Tumbukan Flash การชน Download Run now
Tampilan Warna Cahaya (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Tampilan Cahaya Java การมองแสงสี Download Run now
- HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
Konsentrasi Java ความเข้นข้น Download Run now
Konduktivitas Java การนำไฟฟ้า Download Run now
Sumur Ganda dan Ikatan Kovalen Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
Davisson-Germer: Difraksi Elektron Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Menghitung Massa Jenis Flash ความหนาแน่น Download Run now
Lampu Gas Discharge (Neon, Merkuri dsb.) Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
- Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
Gambaran Medan Listrik Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Hockey Medan Listik Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Bentuk dan Perubahan Energi (HTML5) HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
Bentuk dan Perubahan Energi Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Energi Skate Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Energi Skate: Dasar (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Energi Skate: Dasar Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Laboratorium Elektromagnetik Faraday Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Hukum Faraday (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
Tekanan dan Aliran Fluida Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
Gaya Satu Dimensi Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Gaya dan Gerak Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Gaya dan Gerak : Dasar (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Gaya dan Gerak : Dasar Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
Pecahan Senilai Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
Pendahuluan Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Gesekan (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
Gesekan Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Sifati Gas Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
- Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
- Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Generator Java ไดนาโม Download Run now
Optika Geometrik Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
- Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Gravitasi dan Orbit (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
Gravitasi dan Orbit Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
Lab Gaya Gravitasi Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
- Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Hukum Hooke (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Model Atom Hidrogen Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Isotop dan Massa Atom Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Laser Java เลเซอร์ Download Run now
Pendaratan Lunar Flash Lunar Lander Download Run now
Magnet dan Kompas Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Magnet dan Elektromagnet Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
- HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
Massa dan Pegas Flash มวล & สปริง Download Run now
Permainan Labirin Java เกมเขาวงกต Download Run now
- Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
Gelombang Mikro Java ไมโครเวฟ Download Run now
Molaritas (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
Molaritas Java โมลาริตี Download Run now
Penggerak Molekuler Java Molecular Motors Download Run now
Polaritas Molekul Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Molekul dan Cahaya (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
Molekul dan Cahaya Java โมเลกุลและแสง Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
Bentuk Molekul Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Bentuk Molekul: Dasar-Dasar Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Gerak 2D Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
Mondar Mandir Java การเคลื่อนที่ Download Run now
MRI Sederhana Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Sistem Tata Surya Flash ระบบสุริยะ Download Run now
- Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
- HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
Pola - pola Normal Flash โหมดปกติ Download Run now
Fisi Nuklir Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Hukum Ohm (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Hukum Ohm Flash กฎของโอห์ม Download Run now
Mengontrol Kuantum Optik Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
Pinset Optik dan Aplikasinya Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
- HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
Lab Pendulum Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Efek Fotolistrik Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
Skala pH (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
Skala pH Java ค่า pH Download Run now
- HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
- HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
Gerak Peluru (Gerak Parabola) Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
- HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
Terowongan Kuantum dan Paket Gelombang Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
Interferensi Gelombang Kuantum Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Penentuan Umur Radiaktif Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
Gelombang Radio Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Gaya dan Gerak pada Bidang Miring Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
- HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
- Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
Reaksi dan Tingkatannya Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Resistansi Konduktor Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
Resonansi Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Reaksi Reversible Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
Revolusi Kumbang kecil Java Ladybug Revolution Download Run now
Hamburan Rutherford Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
Semi Konduktor Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Sinyal Rangkaian Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Garam & Kelarutan Java เกลือและการละลาย Download Run now
Gelombang Suara Java เสียง Download Run now
- HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Wujud Zat Java สถานะของสาร Download Run now
- HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
eksperimen Stern-Gerlach Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
Peregangan DNA Java Stretching DNA Download Run now
Larutan Gula dan Garam Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Bidang Miring Java ทางลาด Download Run now
Torsi/Momen Gaya Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
John Travoltage / Pembangkit Listrik Statis Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Di Bawah Tekanan (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
Di Bawah Tekanan Java ภายใต้ความดัน Download Run now
- HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
Penjumlahan Vektor Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
- HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
Interferensi Gelombang Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Gelombang Pada Tali (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
Gelombang Pada Tali Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
- HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now

Simulasi Belum Diterjemahkan Ke Bahasa Thai

Simulasi yang tersisa dapat diterjemahkan menggunakan PhET Translation Utility.