ไทย (Thai)

- HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
- Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Alfanedbryting Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
- Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
- HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
- Java ทำให้สมดุล Download Run now
- HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
- Java การดุลสมการเคมี Download Run now
- Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
- Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
- HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
- Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
- Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
- Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
- HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
- Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Bøying av lys (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
- Java การหักเหแสง Download Run now
Betanedbryting Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
- Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
- Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Bygg eit molekyl Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Bygg eit atom (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
- Java สร้างอะตอม Download Run now
- Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
- Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
- HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
- Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
- HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
- Flash การชน Download Run now
- HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
- Java การมองแสงสี Download Run now
- HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
- Java ความเข้นข้น Download Run now
- Java การนำไฟฟ้า Download Run now
- Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
- Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
- Flash ความหนาแน่น Download Run now
- Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
- Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
- Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
- Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Energiformer og overgangar Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
- Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
- Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
- Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
- HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
- Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
Fluidtrykk og gjennomstrøyming Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
- Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
- HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
- Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
- Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
- HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
- Flash แรงเสียดทาน Download Run now
- Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
Genuttrykk Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
- Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
- Java ไดนาโม Download Run now
- Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
- Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
- Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
- Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
- Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
- HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
- Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
- Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
- Java เลเซอร์ Download Run now
- Flash Lunar Lander Download Run now
- Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
- Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Lodd og fjører Flash มวล & สปริง Download Run now
- Java เกมเขาวงกต Download Run now
- Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
- Java ไมโครเวฟ Download Run now
- HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
- Java โมลาริตี Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
Molekylpolaritet Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Molekyl og lys (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
Molekyl og lys Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Molekylformer (HTML5) HTML Molecule Shapes (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ Download Run now
- Java แบบจำลอง MRI Download Run now
- Flash ระบบสุริยะ Download Run now
Naturleg utval Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
- HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
- Flash โหมดปกติ Download Run now
Fisjon Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
- HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
- Flash กฎของโอห์ม Download Run now
- Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
- Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
- Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
- HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
- Java ค่า pH Download Run now
- HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
- Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
- Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Spel om radioaktiv tidfesting Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
- Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
- Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
- HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
- Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
- Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
- Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
- Flash การสั่นพ้อง Download Run now
- Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
- Java Ladybug Revolution Download Run now
- Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
- Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
- Java วงจรสัญญาณ Download Run now
- Java เกลือและการละลาย Download Run now
- Java เสียง Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
- Java สถานะของสาร Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
- Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
- Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
- Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
- Java ทางลาด Download Run now
- Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
- Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
- HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
Under trykk Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Addisjon av vektorar Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Bølgje på ein tråd (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
- Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til Thai

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.