ไทย (thaiföldi)

Sav-bázis oldatok (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Sav-bázis oldatok Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Alfa-bomlás Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Atomi kölcsönhatások Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Erőegyensúly (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
Erőegyensúly Java ทำให้สมดุล Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Léggömbök és felhajtóerő Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
Sávszerkezet Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Áramkör: telep & ellenállás Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Elemfeszültség Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Lambert–Beer Labor (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
Lambert–Beer-labor Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Fénytörés (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Fénytörés Java การหักเหแสง Download Run now
Béta-bomlás Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
Feketetest-sugárzás spektruma (HTML5) HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
Hőmérsékleti sugárzás spektruma Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
Kvantált kötött állapotok Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
Törtépítő Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Molekulaépítő Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Atomépítés - játékkal (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Atomépítés - játékkal Java สร้างอะตอม Download Run now
Felhajtóerő Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Kondenzátor kapacitása Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Áramkörépítő & tervező Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Áramkörépítő Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
Ütközések (légkorong) Flash การชน Download Run now
Színlátás (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Színlátás Java การมองแสงสี Download Run now
Koncentráció (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
Koncentráció Java ความเข้นข้น Download Run now
Vezetőképesség Java การนำไฟฟ้า Download Run now
Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Sűrűség Flash ความหนาแน่น Download Run now
Neoncsövek & más kisülési lámpák Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
Táplálkozás és testmozgás Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
Töltésmozgás gumiszobában Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Elektromos hoki Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Energiafajták átalakítása (HTML5) HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
Energiafajták átalakítása Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Energia Gördeszkapark Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Faraday elektromágneses laboratóriuma Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Faraday indukciós törvénye (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
Faraday indukciós törvénye Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
Folyadéknyomás & folyadékáramlás Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
Erők 1 dimenzióban Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Erők és mozgás Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Erők és mozgás - alapok (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Erők és mozgás - alapok Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
Törtfejtő fejtörő Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
Törtelőkészítő (törtek - alapok) Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Súrlódás (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
Súrlódás Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Gáztulajdonságok Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
Génkifejeződés - alapok Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
Géngép: a lac-operon Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Generátor Java ไดนาโม Download Run now
Optika: gyűjtőlencse Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
Gleccserek Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
Tömegvonzás Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
Üvegházhatás Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Hooke-törvény (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Hidrogénatom-modellek Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Izotópok és atomtömeg Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
Katicaidomítás 2 dimenzióban Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Lézerek Java เลเซอร์ Download Run now
Holdraszállás (játék) Flash Lunar Lander Download Run now
Mágnesrúd és tájoló Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Mágnesrúd és elektromágnes Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Rugólabor (HTML5) HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
Rugólabor Flash มวล & สปริง Download Run now
Labirintus játék Java เกมเขาวงกต Download Run now
Membráncsatornák Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
Mikrohullámok Java ไมโครเวฟ Download Run now
Molaritás (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
Molaritás Java โมลาริตี Download Run now
Molekuláris motorok Java Molecular Motors Download Run now
Molekulák polaritása Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Molekulák és a fény (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
Molekulák és a fény Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Molekulaalakok (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
Molekulaalakok - alapok (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok - alapok Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Mozgás 2 dimenzióban Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
Mozgó ember Java การเคลื่อนที่ Download Run now
MRI & NMR Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Az én naprendszerem Flash ระบบสุริยะ Download Run now
Természetes kiválasztódás Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
Neuron működése (HTML5) HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
Neuron működése Java เซลล์ประสาท Download Run now
Normál módusok Flash โหมดปกติ Download Run now
Maghasadás Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Ohm-törvény (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Ohm-törvény Flash กฎของโอห์ม Download Run now
Optikai kvantumvezérlés Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
Optikai csipesz & alkalmazásai Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Ingalabor (HTML5) HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
Ingalabor Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Fotoeffektus Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH skála (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH-skála Java ค่า pH Download Run now
pH-skála - alapok (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Lemeztektonika Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
Ágyúgolyó futam (HTML5) HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
Ágyúgolyó futam Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
Arányjáték (HTML5) HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
Alagúthatás és hullámcsomagok Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
Kvantumhullám-interferencia Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
Sugárzó töltés Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Radiometrikus kormeghatározás Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
Rádióhullámok Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Lejtő: erők és mozgás Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
Reakciók: sebesség & egyensúly Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Vezeték ellenállása Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
Rezonancia Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
Fordulj egyet, Katica! Java Ladybug Revolution Download Run now
Rutherford-szórás Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
Félvezetők Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Elektromos jel vezetékben Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Sók és oldhatóság Java เกลือและการละลาย Download Run now
Hang Java เสียง Download Run now
Halmazállapotok (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Halmazállapotok Java สถานะของสาร Download Run now
Halmazállapotok - alapok (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
Halmazállapotok - alapok Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
A DNS kinyújtása Java Stretching DNA Download Run now
Cukor- és sóoldatok Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
A lejtő Java ทางลาด Download Run now
Forgatónyomaték Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
John T.R.A. Volta Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Nyomás alatt (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
Nyomás alatt Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Vektorösszeadás (HTML5) HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
Vektorösszeadás Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
Hullámok interferenciája (HTML5) HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
Hullámok interferenciája Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
Hullámok: bevezetés (HTML5) HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now

A következő szimulációkat még nem fordították le thaiföldi nyelvre

A fenti szimulációkat a PhET fordítói eszközével fordíthatjuk le.