ไทย (Thai)

Syre-base opløsninger (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Syre-Base opløsninger Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Alfahenfald Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Vekselvirkning mellem atomer Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
Balance akt Java ทำให้สมดุล Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Balloner og statisk elektricitet Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Balloner og opdrift Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Balloner og statisk elektricitet (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
Skal struktur Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Batteri-modstands kredsløb. Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Batterispænding Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Beers lovlab (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
Beers lovlaboratorium Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Afbøjning af lys (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Afbøjning af lys Java การหักเหแสง Download Run now
Betahenfald Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
Sortlegeme-spektrum (HTML5) HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
Farvesammensætning Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
Kvantespringsstadir Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
Byg en brøk Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Byg et molekyle Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Byg et atom (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Byg et atom Java สร้างอะตอม Download Run now
Opdrift Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Kondensator-lab Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
Stød-laboratorium Flash การชน Download Run now
Farvesyn (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Farvesyn Java การมองแสงสี Download Run now
Koncentration (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
Koncentration Java ความเข้นข้น Download Run now
Ledningsevne Java การนำไฟฟ้า Download Run now
Dobbelt- og kovalente bindinger Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Massefylde Flash ความหนาแน่น Download Run now
Neon- og andre udladningslamper Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
Kost og motion Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
Elektrisk drømmefelt Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Elektrisk felthockey Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Energiformer og ændringer (HTML5) HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
Energiformer og ændringer Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Energiskaterpark Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Energiskaterpark: Basis (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Energiskaterpark: Basis Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Faradays elektromagnetiske laboratorie. Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Faradays lov (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
Væsketryk og bevægelse Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
Kræfter i 1 dimension Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Krafter og bevægelse Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
Lav brøkpar Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
Brøkintro Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Friktion (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
Friktion Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Gasegenskaber Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
Genudseende - basis Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
Genmaskine: Laktosegengruppe Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Generator Java ไดนาโม Download Run now
Geometrisk optik Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
Gletsjere Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Tiltrækning og kredsløb (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
Tiltrækningslaboratorium Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
Drivhuseffekten Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Hookes lov (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Model af hydrogenatomet Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Isotoper og atomar vægt Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
Mariehøne bevægelse i 2d Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Lasere Java เลเซอร์ Download Run now
Månelander Flash Lunar Lander Download Run now
Magnet og kompas Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Magneter og elektromagneter Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Vægte og fjedre (HTML5) HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre Flash มวล & สปริง Download Run now
Vektorgolf Java เกมเขาวงกต Download Run now
Membrankanaler Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
Mikrobølger Java ไมโครเวฟ Download Run now
Molaritet (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
Molaritet Java โมลาริตี Download Run now
Molekylære motorer Java Molecular Motors Download Run now
Molekylær polaritet Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Molekyler og lys (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
Molekyler og lys Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Molekyleformer (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
Molekyleformer Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
Molekyleformer: Basis (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Molekyleformer: Basis Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Bevægelse i 2 dimensioner Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
Manden der bevæger sig Java การเคลื่อนที่ Download Run now
Forenklet MR Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Mit solsystem Flash ระบบสุริยะ Download Run now
Neutralt valg Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
Neuron (HTML5) HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
Neuron Java เซลล์ประสาท Download Run now
Normalindstillinger Flash โหมดปกติ Download Run now
Kernespaltning Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Ohms lov (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Ohm's Lov Flash กฎของโอห์ม Download Run now
Lys og brydning Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
Optisk klemme og anvendelse Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Pendul-laboratorium (HTML5) HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
Pendul-laboratoriet Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Fotoelektrisk effekt Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH-skala (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH skala Java ค่า pH Download Run now
pH-skala: Basis (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Pladetektonik Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
Projektil-bevægelse (HTML5) HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
Projektil-bevægelser Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
Proportions-legeplads (HTML5) HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
Kvante-tunnelering og bølgepakker Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
Kvantum-bølge-interferens Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
Udstrålende ladning Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Aldersbestemmelse og radioaktivitet Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
Radiobølger & elektromagnetiske felter Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Rampe: Kraften og bevægelse Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Reaktanter, produkter og rester (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
Reaktanter, produkter og rester Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
Reaktioner og størrelser Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Modstand i en tråd Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
Resonans Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Dobbeltrettede reaktioner Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
Mariehønerundtur Java Ladybug Revolution Download Run now
Rutherford spredning Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
Halvledere Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Signalkredsløb Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Salt & opløslighed Java เกลือและการละลาย Download Run now
Lyd Java เสียง Download Run now
Stoftilstande (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer Java สถานะของสาร Download Run now
Stoftilstande: Basis (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer: Indledning Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
Stern-Gerlach Eksperimentet Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
Udstræk DNA Java Stretching DNA Download Run now
Sukker og saltopløsninger Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Rampen Java ทางลาด Download Run now
Drejningsmoment Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
John TraVoltage Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Under tryk (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
Under tryk Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Vektor-addition (HTML5) HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
Vektoraddition Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
Bølgeinterferens (HTML5) HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
Bølgeinterferens Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Stående bølge (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
Stående bølge Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
Bølger: Intro (HTML5) HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now

Simuleringer som endnu ikke kan oversættes til Thai

De resterende simuleringer kan oversættes ved hjælp af PhET oversættelsesværktøj.