ไทย (Thai)

Розчини кислот і основ  (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
- Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Альфа випромінювання Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
- Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Балансування (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
Рівновага важеля Java ทำให้สมดุล Download Run now
Урівняти хімічні рівняння (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
- Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Електризація та взаємодія зарядів Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Повітряні кулі і плавучість Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Кульки і статична електрика (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
- Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Коло з батареї і резистора Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Напруга батареї Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
- HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
- Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Заломлення світла (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Заломлення світла Java การหักเหแสง Download Run now
Beta Decay Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
- HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
- Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
- Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
- Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Будуємо атом (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Побудувати атом Java สร้างอะตอม Download Run now
Плавучість Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Лабораторія конденсаторів Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
Лабораторія конденсаторів: Основи (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Заряди і поля Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Електричні кола постійного та змінного струму Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Конструктор для змінного і постійного струму. Віртуальна лабораторія Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
Лабораторія електрики: Постійний струм (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Електричні кола постійного струму Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
Лабораторія електрики: постійний струм - віртуальна лабораторія (HTML5) HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
Конструктор для постійного струму. Віртуальна лабораторія Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
- Flash การชน Download Run now
Колір, що його бачить людина (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Колір, що його бачить людина Java การมองแสงสี Download Run now
Концентрація (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
- Java ความเข้นข้น Download Run now
Електропровідність Java การนำไฟฟ้า Download Run now
- Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
- Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Густина Flash ความหนาแน่น Download Run now
Неонова та інші газоразрядні лампи Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
Їжа і вправи Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
Електричне поле чудес Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Електричний хокей Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Форми енергії і її зміни (HTML5) HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Парк для скейтів Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Парк для скейтів: Основи (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Парк для скейтів: Основи Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Лабораторія електромагнітизму Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Закон Фарадея (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
закон Фарадея Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
- Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
Forces in 1 Dimension Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Forces and Motion Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Сили і рух: Основи (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
- Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
- Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Тертя (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
Тертя Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Властивості газу Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
- Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
- Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Generator Java ไดนาโม Download Run now
Геометрична оптика Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
- Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Гравітація і орбіти (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
- Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
- Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
The Greenhouse Effect Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Закон Гука (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Моделі атома водню Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Ізотопи і атомні маси Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Lasers Java เลเซอร์ Download Run now
- Flash Lunar Lander Download Run now
Magnet and Compass Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Magnets and Electromagnets Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Маси і пружини (HTML5) HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
Маси і пружини Flash มวล & สปริง Download Run now
- Java เกมเขาวงกต Download Run now
Мембранні канали Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
- Java ไมโครเวฟ Download Run now
Молярність (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
- Java โมลาริตี Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
- Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
- HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
- Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Форми молекул (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
Форми молекул. Основи (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Motion in 2D Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
The Moving Man Java การเคลื่อนที่ Download Run now
- Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Моя сонячна система Flash ระบบสุริยะ Download Run now
- Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
- HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
- Flash โหมดปกติ Download Run now
Ядерні реакції Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
закон Ома (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
закон Ома Flash กฎของโอห์ม Download Run now
- Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Лабораторія маятників (HTML5) HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
Лабораторія маятників Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Фотоефект Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
Шкала pH (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
- Java ค่า pH Download Run now
Шкала pH (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
Рух снарядів (HTML5) HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
- Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
- HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
- Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Radioactive Dating Game Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
- Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Реакції, продукти і залишки (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
- Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
- Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Опір дроту Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
- Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Зворотні реакції Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
- Java Ladybug Revolution Download Run now
Резерфордівське розсіяння Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
Напівровідники Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Просте коло зі струмом Java วงจรสัญญาณ Download Run now
- Java เกลือและการละลาย Download Run now
Звук Java เสียง Download Run now
Стани матерії (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
- Java สถานะของสาร Download Run now
Стан речовини: Основи (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
- Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
- Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
- Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Похила поверхня Java ทางลาด Download Run now
- Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
Джон Травольтаж Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Під тиском (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
- Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Додавання векторів (HTML5) HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
- Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
Інтерференція хвиль (HTML5) HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Хвилі в стрічці (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
- Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
Хвилі. Вступ (HTML5) HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now

Симуляції ще не перекладені Thai

Решта симуляцій бути перекладені за допомогою утиліти PhET.