ไทย (Thai)

Syre/base-løsning (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Syre/base-løsning Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Alfanedbryting Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Atominteraksjoner Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
- HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
- Java ทำให้สมดุล Download Run now
Balanser kjemiske ligninger (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
- Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Ballonger og statisk elektrisitet Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Ballonger og oppdrift Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
- Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
- Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
- Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Beers lov laboratorium (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
Beer's lov laboratorium Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Avbøyning av lys (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Avbøyning av lys Java การหักเหแสง Download Run now
Betanedbryting Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
Sortlegemespekter (HTML5) HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
- Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
- Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Bygg et molekyl Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Bygg et atom (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Bygg et atom Java สร้างอะตอม Download Run now
- Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
- Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
Kondensatorer - grunnleggende (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
- Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
DC-Kretskonstruksjon (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Kretsbyggeren (kun likestrøm) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
DC kretslaboratorium (HTML5) HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
Støt-laboratorium Flash การชน Download Run now
Fargesyn (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Fargesyn Java การมองแสงสี Download Run now
- HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
Konsentrasjon Java ความเข้นข้น Download Run now
- Java การนำไฟฟ้า Download Run now
- Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
- Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
- Flash ความหนาแน่น Download Run now
Neonlys og andre gassutladningslamper Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
- Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
- Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Elektrisk landhockey Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Energiformer og overganger (HTML5) HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
Energiformer og overganger Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Energiskatepark Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Energiskatepark: Grunnleggende Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
- Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Faradays lov (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
- Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
Fluidtrykk og gjennomstrømming Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
- Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
- Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
- Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Friksjon (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
- Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Gassegenskaper Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
Genuttrykk Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
- Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
- Java ไดนาโม Download Run now
- Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
Isbreer Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Gravitasjon og baner (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
- Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
Gravitasjonskraftlab Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
Drivhuseffekten Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Hooks lov (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Modeller av Hydrogenatomet Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Isotoper og atommasse Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
- Java เลเซอร์ Download Run now
- Flash Lunar Lander Download Run now
- Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
- Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Lodd og fjær (HTML5) HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
Lodd og fjærer Flash มวล & สปริง Download Run now
- Java เกมเขาวงกต Download Run now
- Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
- Java ไมโครเวฟ Download Run now
Molaritet (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
- Java โมลาริตี Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
Molekylpolaritet Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Molekyler og lys (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
Molekyler og lys Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Molekylform (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Bevegelse i 2D Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
Mannen som går Java การเคลื่อนที่ Download Run now
- Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Mitt solsystem Flash ระบบสุริยะ Download Run now
Naturlig seleksjon Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
- HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
- Flash โหมดปกติ Download Run now
Fisjon Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Ohms lov (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash กฎของโอห์ม Download Run now
- Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Pendellaboratorium (HTML5) HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
Pendel-laboratorium Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Fotoelektrisk Effekt Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH-skala (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH-skala Java ค่า pH Download Run now
pH-skala - grunnleggende (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
Prosjektilbevegelse (HTML5) HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
- Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
- HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
- Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Spill om radioaktiv datering Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
- Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
- Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
Reaktanter, produkter og rester Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
- Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
- Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
- Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Reversible reaksjoner Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
- Java Ladybug Revolution Download Run now
- Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
- Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
- Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Salter og Løselighet Java เกลือและการละลาย Download Run now
Lyd Java เสียง Download Run now
Aggregattilstander (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Aggregattilstander Java สถานะของสาร Download Run now
- HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
- Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
- Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Rampa Java ทางลาด Download Run now
- Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
- Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
- HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
Under trykk Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Vektorsum (HTML5) HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
Vektoraddisjon Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
Bølgeinterferens (HTML5) HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
Bølgeinterferens(forstyrrelser) Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Bølge på en tråd (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
Bølge på en tråd Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
Bølger - innledning (HTML5) HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now

Simuleringer som ennå ikke er oversatt til Thai

De gjenstående simuleringene kan oversettes med PhET oversettelsesverktøy.