ไทย (Tajlandski)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
- Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Alfa raspad Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Međudjelovanje atoma Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
- Java ทำให้สมดุล Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
- Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Statički elektricitet Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Plinski Zakoni Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
Struktura Vrpci Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Jednostavni strujni krug Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
- HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
- Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
- Java การหักเหแสง Download Run now
Beta Decay Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
Složi razlomak Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
sastavi molekulu Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java สร้างอะตอม Download Run now
density-and-buoyancy Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Kondenzatori Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
- HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
- Flash การชน Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java การมองแสงสี Download Run now
- HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
- Java ความเข้นข้น Download Run now
Vodljivost Java การนำไฟฟ้า Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Gustoća Flash ความหนาแน่น Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
- Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
Električno polje naboja Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
- Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
Koncept sile Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Forces and Motion Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
Sparivanje razlomaka Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
Uvod u razlomke Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Trenje (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
Trenje Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Svojstva Plinova Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
- Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
- Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Generator Java ไดนาโม Download Run now
Optička Klupa Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
Ledanjaci Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
- Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
Učinak staklenika Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Model Atoma Vodika Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Laseri Java เลเซอร์ Download Run now
Mjesečeva sonda Flash Lunar Lander Download Run now
Magnet i Kompas Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
mass-spring-lab Flash มวล & สปริง Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java เกมเขาวงกต Download Run now
- Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
Mikrovalovi Java ไมโครเวฟ Download Run now
- HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
- Java โมลาริตี Download Run now
Djelovanje enzima Java Molecular Motors Download Run now
- Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
- Java โมเลกุลและแสง Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
Gibanje Java การเคลื่อนที่ Download Run now
Shema MRI Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Solarni sustavi Flash ระบบสุริยะ Download Run now
- Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
- HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
- Flash โหมดปกติ Download Run now
Nuklearna fisija Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash กฎของโอห์ม Download Run now
Kvantna optika Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
Optička pinceta i primjene Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
pendulum-lab Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Fotoelektrični efekt Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH skala (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH Java ค่า pH Download Run now
- HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
Gibanje projektila Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
Kvantno tuneliranje i valni paketi Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
Kvantna interferencija valova Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Radioactive Dating Game Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
Radio Valovi Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
- HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
- Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
Brzina reakcija Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Otpor vodiča Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
- Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Reverzibilan proces Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
Luna park za bube i žohare Java Ladybug Revolution Download Run now
Rutherfordovo raspršenje Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
Poluvodiči Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Struja i signal Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Soli i njihova topljivost Java เกลือและการละลาย Download Run now
Zvuk Java เสียง Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java สถานะของสาร Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
Stanje materije: osnovno Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
Ispravljanje DNA Java Stretching DNA Download Run now
Otopine šećera i soli Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Tijelo na kosini Java ทางลาด Download Run now
Moment sile Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
Johntra Volta Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
- Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Zbrajanje vektora Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
Interferencija valova Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Tajlandski

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.