ไทย (泰语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Alpha衰变 Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
原子间相互作用 Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 Java ทำให้สมดุล Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java การดุลสมการเคมี Download Run now
气球和静电 Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
气球和浮力 Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
能带结构 Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
电池-电阻电路 Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
电池电压 Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
比尔定律实验室 Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
折射定律 Java การหักเหแสง Download Run now
Beta衰变 Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
黑体辐射 Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
量子束缚态 Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
建立一个分数 Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
建立分子模型 Java สร้างโมเลกุล Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
原子模型 Java สร้างอะตอม Download Run now
浮力 Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
电容器实验 Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
电荷与电场 Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
电路实验(直流和交流) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
电路实验(仅直流) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
碰撞实验室 Flash การชน Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
光的混合 Java การมองแสงสี Download Run now
浓度 (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
浓度 Java ความเข้นข้น Download Run now
物体导电性能实验 Java การนำไฟฟ้า Download Run now
双井和共价键 Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
戴维森、杰默:电子衍射 Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
密度 Flash ความหนาแน่น Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
饮食与运动 Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
电场、电荷 Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
电荷曲棍球 Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
能量的形式和转换 Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
能量滑板竞技场 Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
液体的流动与压力 Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
一维空间的作用力 Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
力和运动 Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
力和运动:基础 Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
分数匹配器 Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
分数介绍 Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash แรงเสียดทาน Download Run now
气体属性 Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
基因表达 - 基础入门 Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
基因合成机:乳糖操纵子 Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
发电机 Java ไดนาโม Download Run now
几何光学 Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
冰川 Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
重力和轨道 Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
万有引力实验 Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
温室效应 Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
氢原子模型 Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
同位素原子质量数 Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
瓢虫在平面上运动 Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
激光器 Java เลเซอร์ Download Run now
月球登陆器 Flash Lunar Lander Download Run now
磁体和指南针 Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
磁场和电流磁效应 Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
重物和弹簧 Flash มวล & สปริง Download Run now
迷宫小游戏 Java เกมเขาวงกต Download Run now
膜通道 Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
微波 Java ไมโครเวฟ Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
摩尔浓度 Java โมลาริตี Download Run now
分子马达 Java Molecular Motors Download Run now
分子极性 Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
分子和光 Java โมเลกุลและแสง Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML Molecule Shapes (HTML5) Download Run now
分子形状 Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
分子形状:基础 (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
分子形状:基本要素 Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
平面运动 Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
运动图像 Java การเคลื่อนที่ Download Run now
简化的核磁共振NMR Java แบบจำลอง MRI Download Run now
太阳系系统 Flash ระบบสุริยะ Download Run now
自然选择(物竞天择) Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
神经元 (HTML5) HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
神经元 Java เซลล์ประสาท Download Run now
标准振荡 Flash โหมดปกติ Download Run now
核裂变 Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash กฎของโอห์ม Download Run now
光量子控制 Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
光学镊子与应用 Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
单摆实验 Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
光电效应 Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
PH值 (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
PH值 Java ค่า pH Download Run now
pH值:基础 (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
板块构造论 Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
抛体运动 Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
量子隧道与波包 Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
量子波干涉 Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
电荷辐射 Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
放射线定年游戏 Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
无线电波与电磁场 Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
斜坡:力与运动 Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
反应物,生成物及未反应物 Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
化学反应平衡 Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
电线的电阻 Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
共振 Flash การสั่นพ้อง Download Run now
可逆反应 Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
旋转的瓢虫 Java Ladybug Revolution Download Run now
卢瑟福散射 Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
半导体 Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
信号电路 Java วงจรสัญญาณ Download Run now
盐类和溶解度 Java เกลือและการละลาย Download Run now
声音 Java เสียง Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
物质状态 Java สถานะของสาร Download Run now
物质状态:基础 (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
物质的基本形态 Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
(自旋量子化)实验 Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
拉伸DNA Java Stretching DNA Download Run now
糖和盐溶液 Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
斜面 Java ทางลาด Download Run now
力矩 Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
静电电压 Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
减压 Java ภายใต้ความดัน Download Run now
矢量叠加 Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
水波干涉 Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
绳波 (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
绳波 Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 泰语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.