ไทย (Thai)

Happo-emäs-liuokset (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Happo-emäs-liuokset Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Alfasäteily Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Atomien vuorovaikutus Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Tasapainottaminen (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
Tasapainottaminen Java ทำให้สมดุล Download Run now
Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Ilmapallot ja hankaussähköä Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Ilmapallot ja noste Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Ilmapallot ja hankaussähkö (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
- Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Patteri - Vastus - sähköpiiri Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
- Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Beerin laki (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
- Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Taittuva valo (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Valon taittuminen Java การหักเหแสง Download Run now
Betasäteily Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
Mustan kappaleen säteilyn spektri Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
- Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
- Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Rakenna molekyyli Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Atomien rakentaminen (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Atomien rakentaminen Java สร้างอะตอม Download Run now
Noste Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Tutki kapasitanssia! Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
Kondensaattorilaboratorio: Perusteet (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Varaukset ja kentät Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Piirirakennussarja (AC+DC) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Piirirakennussarja (AC+DC), virtuaalilaboratorio Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC), virtuaalilaboratorio Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
Törmäyslaboratorio Flash การชน Download Run now
Värien näkeminen (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Värien näkeminen Java การมองแสงสี Download Run now
Konsentraatio (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
- Java ความเข้นข้น Download Run now
- Java การนำไฟฟ้า Download Run now
- Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
- Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Tiheys Flash ความหนาแน่น Download Run now
Neonvalot ja loisteputket Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
- Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
- Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
- Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
- Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
- Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
- Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Faraday'n laki (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
- Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
- Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
- Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Forces and Motion Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Voimat ja liike: perusteet (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
- Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
- Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Kitka (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
Kitka Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Kaasun ominaisuudet Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
- Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
- Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Generaattori Java ไดนาโม Download Run now
Geometrinen optiikka Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
- Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Painovoima ja kiertoradat Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
- Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
Kasvihuoneilmiö Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Hooken laki (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Vety-atomin malleja Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Isotoopit ja atomimassat Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Laserit Java เลเซอร์ Download Run now
- Flash Lunar Lander Download Run now
Magneetti ja kompassi Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Magneetit ja sähkömagneetit Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Jouset ja massat Flash มวล & สปริง Download Run now
- Java เกมเขาวงกต Download Run now
- Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
- Java ไมโครเวฟ Download Run now
Molaarisuus (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
- Java โมลาริตี Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
Molekyylin polaarisuus Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Molekyylit ja valo (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
- Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Molekyylin muoto (HTML5) HTML Molecule Shapes (HTML5) Download Run now
Molekyylin muoto Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
Molekyylien muodot: perusteet (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Molekyylien muodot: perusteet Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
Liikkuva ihminen Java การเคลื่อนที่ Download Run now
- Java แบบจำลอง MRI Download Run now
- Flash ระบบสุริยะ Download Run now
- Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
Hermosolu (HTML5) HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
- Flash โหมดปกติ Download Run now
Fissio Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Ohmin laki (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Ohmin laki Flash กฎของโอห์ม Download Run now
- Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Heilurilaboratorio Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Valosähköinen ilmiö Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH-asteikko (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH asteikko Java ค่า pH Download Run now
pH-asteikko: perusteet (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
- Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
- Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
Säteilevä varaus Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Radioajoituspeli Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
Radioaallot ja sähkömagneettiset kentät Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
- Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
- Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Vaijerin resistanssi Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
- Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Käänteinen suunta Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
Leppäkertun pyörimisliike Java Ladybug Revolution Download Run now
Rutherfordin koe Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
- Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
- Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Suolojen liukoisuus Java เกลือและการละลาย Download Run now
Ääni Java เสียง Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Olomuodot Java สถานะของสาร Download Run now
- HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
- Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
- Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Kaltevataso Java ทางลาด Download Run now
Vääntömomentti Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
John Travoltage Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Paineen alla (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
- Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Aaltojen interferenssi Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Aalto langassa (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
Aalto jousessa Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
- Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now

Simulations, joita ei vielä ole käännetty kielelle Thai

Loput simulaatiot voi kääntää käyttäen PhET-käännöstyökalua.