ไทย (tai)

Happe-aluse lahused (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Happe-aluse lahused Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Alfalagunemine Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Aatomitevaheline vastastikmõju Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Tasakaaluharjutus (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
- Java ทำให้สมดุล Download Run now
Keemiliste võrrandite tasakaalustamine (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
Keemiliste võrrandite tasakaalustamine Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Õhupallid ja staatiline elekter Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Õhupallid & üleslõkkejõud Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Õhupallid ja staatiline elekter (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
Riba struktuur Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Patarei ja takistiga vooluring Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Patarei pinge Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Beeri seadus (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
- Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Valguse murdumine (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
- Java การหักเหแสง Download Run now
Beetalagunemine Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
Mustkiirguri spekter (HTML5) HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
Mustkiirguri spekter Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
Kvantolekud Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
- Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Ehita molekul Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Ehita aatom (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Ehita aatom Java สร้างอะตอม Download Run now
Üleslükkejõud Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Mahtuvuslabor Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
Kondensaatori labor: põhimõte (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Laengud ja väljad Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
Vooluringi koostamine: Alalisvool (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (DC) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
- HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (DC) Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
Põrkelabor Flash การชน Download Run now
Värvuse tajumine (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Värvuse tajumine Java การมองแสงสี Download Run now
Kontsentratsioon (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
- Java ความเข้นข้น Download Run now
Elektrijuhtivus Java การนำไฟฟ้า Download Run now
Topeltaugud ja kovalentsed sidemed Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
- Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Tihedus Flash ความหนาแน่น Download Run now
Neoonvalgustid ja teised gaaslahenduslambid Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
Söömine ja liikumine (kehamassiindeks KMI) Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
Unistuste elektriväli Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Elektrivälja hoki Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
- HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Energia rula park Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Energia rulapark: algtõed (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Faraday elektromagnetlabor Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Faraday seadus (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
Faraday seadus Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
- Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
jõud-1d Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Jõud ja liikumine Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Jõud ja liikumine: algtõed (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
- Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
- Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Hõõrdumine (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
Hõõrdumine Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Gaasi omadused Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
- Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
Geenimasin: lac operon Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Generaator Java ไดนาโม Download Run now
geomeetriline optika Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
Liustikud Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
Gravitatsioonilabor Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
Kasvuhooneefekt Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Hooke'i seadus (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Vesiniku aatomi mudelid Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Isotoobid ja aatommass Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
Lepatriinu liikumine 2D Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Laserid Java เลเซอร์ Download Run now
Kuul maanduja Flash Lunar Lander Download Run now
Magnet ja kompass Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Magnetid ja elektromagnetid Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
- HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
Koormised ja vedrud Flash มวล & สปริง Download Run now
Labürindi mäng Java เกมเขาวงกต Download Run now
Membraanikanalid Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
- Java ไมโครเวฟ Download Run now
Molaarne kontsentratsioon (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
- Java โมลาริตี Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
- Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Molekulid ja valgus (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
Molekulid ja valgus Java โมเลกุลและแสง Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Tasapinnaline liikumine Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
Liikuv mees Java การเคลื่อนที่ Download Run now
- Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Minu päikesesüsteem Flash ระบบสุริยะ Download Run now
Looduslik valik Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
Neuron (HTML5) HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
Neuron Java เซลล์ประสาท Download Run now
- Flash โหมดปกติ Download Run now
Tuumade lõhustumine Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Ohmi seadus (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Ohmi seadus Flash กฎของโอห์ม Download Run now
- Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
- HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
Pendlikatse Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Fotoelektriline efekt Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH skaala (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH skaala Java ค่า pH Download Run now
pH-skaala: algtõed (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
- HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
Kehade heitmine Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
- HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
- Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Radioaktiivne dateerimismäng Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
- Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Kaldpind: jõud ja liikumine Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
- HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
- Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
Reaktsioonid ja nende hindamine Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Juhtme takistus Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
- Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Pööratavad reaktsioonid Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
Lepatriinu revolutsioon Java Ladybug Revolution Download Run now
Rutherfordi hajumine Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
- Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
- Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Soolade lahustumine Java เกลือและการละลาย Download Run now
Helilained Java เสียง Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Agregaatolekud Java สถานะของสาร Download Run now
- HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
Aine olekud: põhiline Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
- Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
- Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Kaldpind. Java ทางลาด Download Run now
Pöördemoment Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
Travoltage Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Surve all (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
- Java ภายใต้ความดัน Download Run now
- HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Lainetus ahelas (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
Lainetus ahelas Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
- HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now
- HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
Vektori lisamine Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now

Simulatsioonid, mida pole veel tai keelde tõlgitud

Ülejäänud simulatsioonid saab tõlkida PhET Translation Utility abil.