418 хайлтын үр дүн kinetic energy-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд