403 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල kinetic energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්