තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ - තරංග | සංඛ්‍යාත | විස්තාරය - PhET Interactive Simulations

තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ

තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ simulation

Topics

  • තරංග
  • සංඛ්‍යාත
  • විස්තාරය
  • Damping

Sample Learning Goals

  • පොදු වාග් මාලාව යොදා තරංග ගුණ ගැන සාකච්ඡා කරන්න.
  • විවිධ මාධ්‍ය හරහා සහ පරාවර්තක අන්ත ලක්ෂ්‍යය වලදී තරංග හැසිරීම පිලිබඳ අනාවැකි පළ කරන්න .

Standards Alignment

Common Core - Math

  • HSF-TF.B.5

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.24