Exploring parallel and perpendicular lines Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring parallel and perpendicular lines
Mô tả This activity is intended for an algebra 1 class to make connections between slope and parallel/perpendicular lines. By the end of the activity, the students should be able to identify which lines are parallel, perpendicular, or neither based on the equations in either point-slope form or slope-intercept form. There are four files: Worksheet: This is the worksheet the students fill out during the activity. Lesson Outline: This is a description of the lesson for the teacher. Exit Ticket: This is an exit ticket to be completed at the end of class. Challenge Questions: This is a sheet with extra, more challenging questions for students who work through the activity quickly.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá parallel, perpendicular
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5)


Tác giả David Schenck
Email liên lạc david.eric24@gmail.com
Trường / Tổ chức Boulder High School
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019