Đồ thị Hàm tuyến tính - Đồ thị của Hàm tuyến tính | Đường thẳng | Độ dốc - PhET Interactive Simulations

Đồ thị Hàm tuyến tính

Đồ thị Hàm tuyến tính simulation

Topics

 • Đồ thị của Hàm tuyến tính
 • Đường thẳng
 • Độ dốc

Sample Learning Goals

 • Giải thích cách tính độ dốc của đường thẳng.
 • Vẽ đường thẳng có phương trình thuộc một trong hai dạng: độ dốc-đoạn chắn hay điểm-độ dốc.
 • Viết phương trình dạng độ dốc-đoạn chắn hay điểm-độ dốc của một đường thẳng có đồ thị đã vẽ.
 • Tiên đoán sự thay đổi của đồ thị khi thay đổi các biến trong phương trình đường thẳng.

Standards Alignment

Common Core - Math

 • HSF-LE.A.1a

 • HSF-IF.C.7a

 • HSF-IF.C.7

 • 8.F.A.3

 • 8.EE.C.8b

 • 8.EE.C.8a

 • 8.EE.B.6

 • 8.EE.B.5

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.3.11