435 хайлтын үр дүн Conservation of Energy-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд