370 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Conservation of Energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්