A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment)
Mô tả An activity designed for a wide range of grade level. It can be modified to suit the grade and need.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Guided inquiry, ICT integration, formative assessment, student-centered
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Sotero Jr. Malayao, Vel Marie C. Palisbo, Arlyn S. Pusta, Jonell B. Razo
Trường / Tổ chức MSU-Iligan Institute of Technology
Ngày đăng ký 03/11/2015
Ngày cập nhật 03/11/2015