392 хайлтын үр дүн energy bar diagrams-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд