250 хайлтын үр дүн electric potential-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд