250 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල electric potential

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්