160 хайлтын үр дүн Electric field-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд