165 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Electric field

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්