NGSS Simulation Alignment/Correlation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề NGSS Simulation Alignment/Correlation
Mô tả This is a draft correlation of all PHeT sims that were posted in May, 2014 to the NGSS Performance Expectations (PE's) and or the K-12 Framework for Science Education Disciplinary Core Ideas (DCI's) If your would like to suggest changes or additions, please email me your ideas to [email protected]. Thanks and enjoy!
Chủ đề Khác
Cấp độ High School, K-5, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Concepts, Core, Crosscutting, Disciplinary, Framework, Ideas, K-12, NGSS, Science
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base, Tạo dựng một nguyên tử, Nồng độ, Công viên trượt ván: Những điều cơ bản, Phân số nhập môn, Đồ thị Hàm tuyến tính, Hiệu ứng nhà kính, Chọn lọc tự nhiên, Mảng kiến tạo, Muối và độ hoà tan


Tác giả Matthew Huffine
Trường / Tổ chức Lewis Center for Educational Research
Ngày đăng ký 29/05/2014
Ngày cập nhật 20/03/2015