Chọn lọc tự nhiên - Sự đột biến | Di truyền học | Chọn lọc - PhET Interactive Simulations

Chọn lọc tự nhiên

Chọn lọc tự nhiên simulation

Topics

 • Sự đột biến
 • Di truyền học
 • Chọn lọc

Sample Learning Goals

 • Xác định các đột biến có lợi do các tác nhân chọn lọc như thú ăn thịt, sự đa dạng về thực phẩm và các đột biến trung tính.
 • Mô tả những tính trạng làm thay đổi khả năng sinh tồn của sinh vật trong các môi trường khác nhau.
 • Thí nghiệm với những môi trường tạo ra một quần thể thỏ ổn định, một quần thể tiêu vong và một quần thể chiếm lĩnh thế giới.
 • Theo dấu gen trải qua nhiều thế hệ.
 • So sánh phương thức các gen trội và lặn truyền cho các thế hệ con cháu.

Inclusive Features

 • Pan and Zoom;

  Pan and Zoom

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.4.2