259 хайлтын үр дүн normal force-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд