ქართული (그루지야어)

산-염기 용액 (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
산-염기 용액 Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
알파붕괴 Java ალფა დაშლა Download Run now
면적 생성기 (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
곱셈 나눗셈 연습 Flash არითმეტიკა Download Run now
원자간 상호작용 Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 Java სტექიომეტრია Download Run now
풍선과 정전기 Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
풍선과 부력 Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
전지-저항 회로 Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
전지 전압 Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
Beer 법칙 실험 Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
베타붕괴 Java ბეტა დაშლა Download Run now
원자 만들기 Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
부력 Flash ამომგდები ძალა Download Run now
축전기 실험 Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
하전과 전기장 Flash მუხტები და ველები Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
농도 (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
농도 Java კონცენტრაცია Download Run now
전도도 Java გამტარუნარიანობა Download Run now
쿨롱의 법칙 (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
커브 핏팅 Flash მრუდის მორგება Download Run now
데이비슨-거머 전자회절 Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
밀도 Flash სიმკვრივე Download Run now
네온등과 방전 램프 Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
식사와 운동 Java Eating & Exercise Download Run now
꿈의 전기장 Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
전기장 하키 Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
방정식 그래프 작성기 Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
파라데이 법칙 (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
패러데이 법칙 Flash ფარადეის კანონი Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
기체의 성질 Java აირის თვისებები Download Run now
유전자 발현 - 기초 (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
유전자 발현 - 기초 Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
발전기 Java გენერატორი Download Run now
기하광학 Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
만유인력 실험 Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
동위원소와 원자량 Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
레이저 Java ლაზერები Download Run now
자석과 나침반 Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
자석과 전자석 Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
추와 용수철 Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
막의 통로 Java მემბრანული არხები Download Run now
마이크로파 Java მიკროტალღები Download Run now
몰농도 (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
몰농도 Java მოლარობა Download Run now
분자모터 Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
분자와 빛 (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
분자와 빛 Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
나의 태양계 Flash მზის სისტემა Download Run now
자연 도태 Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
뉴런 (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
뉴런 Java ნეირონი Download Run now
핵분열 Java ბირთვული დაშლა Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash ომის კანონი Download Run now
광양자 조절 Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
광학 핀셋 Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
진자 실험 (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
추 실험 Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
광전효과 Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
pH 척도 Java pH სკალა Download Run now
포물선 운동 (HTML5) HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
포사체 운동 Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
양자파동간섭 Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
방사성 연대측정 게임 Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
라디오파와 전자복사장 Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
반응물과 생성물 Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
반응과 반응속도 Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
전선의 저항 Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
가역반응 Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
반도체 Java ნახევარგამტარი Download Run now
신호기 회로 Java დენი წრედში Download Run now
염과 용해도 Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
소리 Java ხმა Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
물질의 상태 Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
물질의 상태: 기초편 (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
물질의 상태: 기초편 Java States of Matter: Basics Download Run now
DNA 스트레칭 Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
설탕과 소금 용액 Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
경사대 Java ქანობი Download Run now
파동의 간섭 Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
줄의 파동 Flash ტალღები სიმში Download Run now

그루지야어으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.