ქართული (Georgiano)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
Soluciones Ácido-Base Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Radiación Alfa Java ალფა დაშლა Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash არითმეტიკა Download Run now
Interacciones Atomicas Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
Ley de equilibrio (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
Balanceo de Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java სტექიომეტრია Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
Globos y flotación Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
Globos y electricidad estática (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
Voltaje de batería Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
Laboratorio de la ley de Beer (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Desintegración Beta Java ბეტა დაშლა Download Run now
Construir un átomo Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
Flotabilidad Flash ამომგდები ძალა Download Run now
Laboratorio de capacitores Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
Cargas y Campos Flash მუხტები და ველები Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
Concentración (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
Concentración Java კონცენტრაცია Download Run now
Conductividad Java გამტარუნარიანობა Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
Ajustando la Curva Flash მრუდის მორგება Download Run now
Experimento Davisson-Germer Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
Densidad Flash სიმკვრივე Download Run now
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
Comida y Ejercicio Java Eating & Exercise Download Run now
campo e Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
Hockey Electrico Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
equation-grapher Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
Leyes de Faraday Flash ფარადეის კანონი Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
Propiedades del gas Java აირის თვისებები Download Run now
Expresión génica - Fundamentos (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
Expresión génica - Fundamentos Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
Generador Java გენერატორი Download Run now
geometric-optics Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
Lab. Fuerza de Gravedad Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
Lasers Java ლაზერები Download Run now
Imán y Brújula Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
Imanes y Electroimanes Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
Laboratorio de Resortes y Masa Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
Canales de Membrana Java მემბრანული არხები Download Run now
Microondas Java მიკროტალღები Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
Molaridad Java მოლარობა Download Run now
Motores Moleculares Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Moléculas y luz (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
Mi Sistema Solar Flash მზის სისტემა Download Run now
Selección Natural Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
Neurona (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
Neurona Java ნეირონი Download Run now
Fisión Nuclear Java ბირთვული დაშლა Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash ომის კანონი Download Run now
Control Óptico De Quantum Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
Pinzas Ópticas Y Sus Aplicaciones Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
Laboratorio de péndulo (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH სკალა Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
Movimiento de un Proyectil Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Juego de Datación Radioactiva Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
Ondas del radio Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
Reactivos, productos y excedentes (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
Velocidades de reacción Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
Resistencia en un alambre (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
Reacciones reversibles Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
Semiconductores Java ნახევარგამტარი Download Run now
Señal de Circuito Java დენი წრედში Download Run now
Sales y Solubilidad Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
Ondas Acusticas Java ხმა Download Run now
Estados de la materia (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
Estados de la Materia: Fundamentos (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java States of Matter: Basics Download Run now
Estirar la DNA Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
La Rampa Java ქანობი Download Run now
Interferencia De la Onda Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
Onda en una Cuerda Flash ტალღები სიმში Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Georgiano

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .