ქართული (Грузиски)

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Алфа зрачење Java ალფა დაშლა Download Run now
- HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
АРИТМЕТИКА Flash არითმეტიკა Download Run now
Интеракција меѓу атомите Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
Рамнотежа (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
Изедначување на хемиски равенки (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
Изедначување на хемиски равенки Java სტექიომეტრია Download Run now
Балони и статички електрицитет Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
Закони на идеален гас Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
Балони и статички електрицитет (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
Просто струјно коло (Батерија-Отпорник) Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
Напон на батеријата Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
Прекршување на светлината Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Бета зрачење Java ბეტა დაშლა Download Run now
Направи атом Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
Потисок Flash ამომგდები ძალა Download Run now
Кондензатор Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
Електрични полиња на точкести електрицитети Flash მუხტები და ველები Download Run now
Конструкција на струјно коло (AC+DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Конструкција на струјно коло (едносмерна струја) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Како ги гледаме боите (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
Како ги гледаме боите Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
- HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
Концентрација Java კონცენტრაცია Download Run now
Проводливост Java გამტარუნარიანობა Download Run now
- HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
Интерполација на податоци Flash მრუდის მორგება Download Run now
Давидсон-Гермер: Електронска дифракција Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
Густина Flash სიმკვრივე Download Run now
Неонски ламби и други ламби на празнење Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ Java Eating & Exercise Download Run now
Електрично поле Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
Електричен хокеј Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
График на квадратна функција Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
Фарадеева Електромагнетна лабораторија Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
- HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
Фарадеев закон за електромагнетна индукција Flash ფარადეის კანონი Download Run now
Сили и движење - Основи (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
Особини на идеален гас Java აირის თვისებები Download Run now
Особини на гените - Основи (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
Особини на гените - Основи Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
Генератор Java გენერატორი Download Run now
Геометриска оптика Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
Гравитација и орбити (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
Гравитација и орбити Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
Лабораторија за гравитациона сила (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
Лабораторија за гравитациона сила Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
Изотопи и атомски маси Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
Ласери Java ლაზერები Download Run now
Магнет и компас Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
Магнети и Електромагнети Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
Транспортирање низ мембрана Java მემბრანული არხები Download Run now
МИКРОБРАНОВИ Java მიკროტალღები Download Run now
Моларност (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
Моларност Java მოლარობა Download Run now
Молекуларни мотори Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Молекули и светлост (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
Молекули и светлост Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
Мој Соларен систем Flash მზის სისტემა Download Run now
Природна селекција Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
НЕВРОН (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
НЕВРОН Java ნეირონი Download Run now
Нуклеарна фисија Java ბირთვული დაშლა Download Run now
Омов закон (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
Омов закон Flash ომის კანონი Download Run now
КВАНТНА ОПТИКА Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
Оптички пинцети и апликации Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
- HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
Нишало Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
Фотоелектричен ефект Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
рН Скала (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
рН Скала Java pH სკალა Download Run now
- HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
Движење на проектил Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
Интерференција на квантни бранови Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Датирање со помош на радиоактивност-игра Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
Радио бранови & Електромагнетни полиња Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
Отпорност на жица (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
Отпорност на жица Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
Повратни (реверзибилни) процеси Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
Рутерфордово расејување (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
Полупроводници Java ნახევარგამტარი Download Run now
Сигнал и проводник Java დენი წრედში Download Run now
Соли & растварање Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
Звучни бранови Java ხმა Download Run now
- HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Состојба на материјата Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
- HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
Состојба на материјата: Основи Java States of Matter: Basics Download Run now
Исправување на DNA Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
Раствори шеќер и сол Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
Тело на косина Java ქანობი Download Run now
Интерференција на бранови Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Бранови на жица (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
Бранови на жица Flash ტალღები სიმში Download Run now

Непреведени симулации

Преостанатите симулации може да бидат преведени користејки PhET Програма за преведување.