ქართული (Georgian)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
Acidobazický roztok Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Alfa rozklad Java ალფა დაშლა Download Run now
- HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
- Flash არითმეტიკა Download Run now
Atomická interakce Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
Bilanční chemické rovnice Java სტექიომეტრია Download Run now
Balonek a statická elektřina Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
Balóny a Archimedův zákon Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
Balonek a statická elektřina (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
Napětí baterie Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
Beerův zákon Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
Lom světla Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Beta rozklad Java ბეტა დაშლა Download Run now
Stavba atomu Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
Vztlak Flash ამომგდები ძალა Download Run now
Deskový kondenzátor Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
Konstrukce obvodů Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
Barevné vidění Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
Koncentrace (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java კონცენტრაცია Download Run now
vodivost Java გამტარუნარიანობა Download Run now
Coulombův zákon (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
- Flash მრუდის მორგება Download Run now
- Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
Hustota Flash სიმკვრივე Download Run now
- Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
Stravování a cvičení Java Eating & Exercise Download Run now
zobrazení elektrického pole Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
Elektrický Hokej Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
- Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
Faradayova elektromagnetická laboratoř Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
Faradayův zákon (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
Faradayův zákon Flash ფარადეის კანონი Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
Vlastnosti plynu Java აირის თვისებები Download Run now
- HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
- Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
Generator Java გენერატორი Download Run now
geometric-optics Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
- HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
Gravitace a oběžná dráha Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
Gravitační laboratoř Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
Náboj a pole Flash მუხტები და ველები Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
Lasery Java ლაზერები Download Run now
Magnet a kompas Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
Magnety a elektromagnety Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
Závaží a pružiny Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
Membránové Kanály Java მემბრანული არხები Download Run now
mikrovlny Java მიკროტალღები Download Run now
Molarita (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java მოლარობა Download Run now
- Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
Molekuly a světlo Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
Moje sluneční soustava Flash მზის სისტემა Download Run now
Přírodní výběr Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
Neuron (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
neuron Java ნეირონი Download Run now
Štěpení jader Java ბირთვული დაშლა Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon Flash ომის კანონი Download Run now
- Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
- Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
- HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
Fotoelektrický efekt Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
pH stupnice (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
pH stupnice Java pH სკალა Download Run now
- HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
Pohyb střely Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
- Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Radioaktivní datování hry Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
Reaktanty, produkty a nezreagované Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
Reakce a ceny Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
Odpor v drátu Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
Vratné reakce Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
Rutherfordův rozptyl (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
- Java ნახევარგამტარი Download Run now
obvod signálu Java დენი წრედში Download Run now
soli a rozpustnost Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
zvuk Java ხმა Download Run now
- HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
- HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java States of Matter: Basics Download Run now
- Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
Cukr a sůl řešení Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
Rampa Java ქანობი Download Run now
Vlnová interference Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně Flash ტალღები სიმში Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Georgian

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.