ქართული (Georgian)

Solução ácido-base (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
Solução ácido-base Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Radiação alfa Java ალფა დაშლა Download Run now
Construtor de Áreas (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
- Flash არითმეტიკა Download Run now
Interacções Atómicas Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
- HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
Equilíbrar Java სტექიომეტრია Download Run now
Balões e eletricidade estática Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
Balões e Flutuação Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
Voltagem de bateria Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
- Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
Desviando Luz Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Beta Decay Java ბეტა დაშლა Download Run now
Constrói um átomo Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
Impulsão Flash ამომგდები ძალა Download Run now
- Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
- Flash მუხტები და ველები Download Run now
Circuitos AC/DC (DC e AC) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
Kit de construção de circuitos Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Circuitos de Corrente Contínua (DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Percepção de cor (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
Percepção de cor Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
Concentração (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
- Java კონცენტრაცია Download Run now
Conductividade Java გამტარუნარიანობა Download Run now
- HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
- Flash მრუდის მორგება Download Run now
Experimento de Davisson-Germer Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
Densidade Flash სიმკვრივე Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
- Java Eating & Exercise Download Run now
campo-e Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
Hockey Elétrico Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
- Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
- HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash ფარადეის კანონი Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
Propriedades do gás Java აირის თვისებები Download Run now
- HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
- Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
Generator Java გენერატორი Download Run now
geometric-optics Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
Isótopos e Massa Atómica Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
Lasers Java ლაზერები Download Run now
Magnet and Compass Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
Magnets and Electromagnets Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
- Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
- Java მემბრანული არხები Download Run now
Microondas Java მიკროტალღები Download Run now
- HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
- Java მოლარობა Download Run now
Molecular Motors Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
- Flash მზის სისტემა Download Run now
- Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
- HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
- Java ნეირონი Download Run now
Fissão nuclear Java ბირთვული დაშლა Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash ომის კანონი Download Run now
Controle Quântico-Óptico Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
Pinça Óptica Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
- HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
- Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
O Efeito Fotoeléctrico Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH სკალა Download Run now
- HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
Lançamento de Projéteis Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
Interferência Quântica Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Radioactive Dating Game Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
Ondas de Rádio Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
Reações & taxas Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
Resistência num condutor (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
Resistência num condutor Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
Reações reversíveis Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
Dispersão de Rutherford (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
Semicondutores Java ნახევარგამტარი Download Run now
Sinais de circuito Java დენი წრედში Download Run now
Sais e Solubilidade Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
Ondas Sonoras Java ხმა Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Estados da matéria Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
- HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java States of Matter: Basics Download Run now
Stretching DNA Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
- Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
- Java ქანობი Download Run now
Interferência de Onda Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Simulador de Onda numa Corda (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
Simulador de Onda numa Corda Flash ტალღები სიმში Download Run now

Simulações ainda não traduzidas para Georgian

As simulações remanescentes podem ser traduzidas utilizando o Utilitário de Tradução PhET.