ქართული (喬治亞語)

Acid-Base Solutions_酸鹼溶液 (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
酸鹼溶液 Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Alpha 衰變 Java ალფა დაშლა Download Run now
Area Builder_周長與面積 (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
算數 Flash არითმეტიკა Download Run now
原子相互作用 Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式 (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equationn化學平衡方程式 Java სტექიომეტრია Download Run now
氣球和靜電引力 Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
氣球和浮力 Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力 (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
電池-電阻 電路 Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
電池電壓 Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
Beer's Law Lab_比爾定律 (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
比爾定律 (Beer's Law) 實驗 Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
光的折射 Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Beta 衰變 Java ბეტა დაშლა Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
Buoyance 浮力 Flash ამომგდები ძალა Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
電荷及電場 Flash მუხტები და ველები Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
Concentration_濃度 (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
Concentration 濃度 Java კონცენტრაცია Download Run now
導電度 Java გამტარუნარიანობა Download Run now
Coulomb's Law_庫侖定律 (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
Curve Fitting 曲線配適 Flash მრუდის მორგება Download Run now
Davisson-Germer 實驗(經典電子波動實驗) Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
Density 密度 Flash სიმკვრივე Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps 氖氣燈和其它氣體放電燈 Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
飲食與運動 Java Eating & Exercise Download Run now
電場 Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
電場曲棍球 Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎 (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
繪出方程式 Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
法拉第的電磁實驗室 Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
Faraday's Law_法拉第定律 (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
法拉第定律 Flash ფარადეის კანონი Download Run now
Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
氣體特性 Java აირის თვისებები Download Run now
Gene Expression Essentials_基因表現--基本入門 (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
基因表現-基本入門 Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
發電機 Java გენერატორი Download Run now
Geometic Optics 幾何光學 Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
重力與軌道 Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
Gravity Force Lab_萬有引力實驗室 (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab 萬有引力實驗室 Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
同位素與原子量 Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
雷射 Java ლაზერები Download Run now
磁鐵和指南針 Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
磁鐵和電磁鐵 Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
薄膜通道 Java მემბრანული არხები Download Run now
Microwaves 微波 Java მიკროტალღები Download Run now
Molarity_莫耳濃度 (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
莫耳濃度 Java მოლარობა Download Run now
分子馬達 Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Molecules and Light_分子與光 (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
Molecules and Light 分子與光 Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
我的太陽系 Flash მზის სისტემა Download Run now
Natrual Selection 天擇 Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
Neuron_神經元 (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
Neuron 神經元 Java ნეირონი Download Run now
原子分裂 Java ბირთვული დაშლა Download Run now
Ohm's Law_歐姆定律 (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
歐姆定律 Flash ომის კანონი Download Run now
光量子控制 Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
光學鑷子及應用 Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
Pendulum Lab_鐘擺實驗室 (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
pH Scale: pH 刻度 Java pH სკალა Download Run now
Projectile Motion_拋射運動 (HTML5) HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
拋物線運動 Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
量子波干涉 Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields 無線電波與電磁場 Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物 (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers 反應物, 生成物及未反應的 Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
Reactions & Rates 化學反應和反應速率 Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
Resistance in a Wire_電線的電阻 (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
電線的電阻 Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
可逆反應 Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
Rutherford Scattering_拉塞福散射實驗 (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
半導體 Java ნახევარგამტარი Download Run now
信號電路 Java დენი წრედში Download Run now
Salts & Solubility 鹽類和溶解度 Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
聲波 Java ხმა Download Run now
States of Matter_物質三態 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
States of Matter: Basics_物質三態:基礎 (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java States of Matter: Basics Download Run now
DNA (去氧核糖核酸)伸展 Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
Sugar and Salt Solutions 糖與鹽水溶液 Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
斜坡 Java ქანობი Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
繩波 Flash ტალღები სიმში Download Run now

教學尚未被譯為 喬治亞語

利用 PhET 翻譯界面可翻譯模擬教學