ქართული (Georgiano)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
Soluciones de Ácido-Base Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Desintegración Alfa Java ალფა დაშლა Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash არითმეტიკა Download Run now
Interacciones Atómicas Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java სტექიომეტრია Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
Globos y Flotabilidad Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
Globos y Electricidad Estática (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
Circuito de la Resistencia de una Batería Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
Voltaje de una Pila Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Curvando la luz (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
Curvando la Luz Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Desintegración Beta Java ბეტა დაშლა Download Run now
Crear un Átomo Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
Flotabilidad Flash ამომგდები ძალა Download Run now
Laboratorio de Condensadores Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
Cargas y Campos Flash მუხტები და ველები Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC), Laboratorio Virtual Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC), Laboratorio Virtual Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
La Visión del Color (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
La Visión del Color Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
Concentración (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
Concentración Java კონცენტრაცია Download Run now
Conductividad Java გამტარუნარიანობა Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
Ajustando la Curva Flash მრუდის მორგება Download Run now
Davisson-Germer: Difracción de Electrones Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
Densidad Flash სიმკვრივე Download Run now
Luces de Neón & Otras Lámparas de Descarga Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
Alimentación & Ejercicio Java Eating & Exercise Download Run now
Campo Eléctrico de los Sueños Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
Campo Eléctrico de Hockey Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
Graficador de Ecuaciones Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
Laboratorio Electromagnético de Faraday Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
Ley de Faraday Flash ფარადეის კანონი Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
Propiedades de los Gases Java აირის თვისებები Download Run now
Expresión Génica - Fundamentos (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
Expresión Génica - Fundamentos Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
Generador Java გენერატორი Download Run now
Óptica Geométrica Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
Laboratorio de Fuerza Gravitacional (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Fuerza Gravitacional Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
Isótopos y Mása Atómica Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
Láseres Java ლაზერები Download Run now
Imán y Brújula Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
Imanes y Electroimanes Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
Masas & Resortes Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
Canales de una Membrana Java მემბრანული არხები Download Run now
Mocroondas Java მიკროტალღები Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
Molaridad Java მოლარობა Download Run now
Motores Moleculares Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Moléculas y Luz (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
Mi Sistema Solar Flash მზის სისტემა Download Run now
Selección Natural Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
Neurona (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
Neurona Java ნეირონი Download Run now
Fisión Nuclear Java ბირთვული დაშლა Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash ომის კანონი Download Run now
Control de Óptica Cuántica Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
Pinzas Ópticas y Aplicaciones Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
Laboratorio de Péndulos (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulos Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH სკალა Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
Movimiento del Proyectil Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Juego de Datación Radiactiva Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
Ondas de Radio & Campos Electromagnéticos Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
Reaccionantes, Productos y Sobrantes (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
Velocidad de las Reacciones Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
Resistencia en un Alambre (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
Reacciones Reversibles Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
Semiconductores Java ნახევარგამტარი Download Run now
Señal del Circuito Java დენი წრედში Download Run now
Sales & Solubilidad Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
Sonido Java ხმა Download Run now
Estados de la Materia (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
Estados de la Materia: Fundamentos (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia:Básico Java States of Matter: Basics Download Run now
Estiramiento del ADN Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
La Rampa Java ქანობი Download Run now
Interferencia de Ondas Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Ondas en una cuerda (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
Onda en una cuerda Flash ტალღები სიმში Download Run now

Simulaciones PhET aún no Traducidas al Georgiano

Las simulaciones restantes pueden ser traducidas usando la Utilidad de traducción de PhET .