ქართული (Georgian)

Saure & basische Lösungen (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
Säure-Base Lösungen Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Alphazerfall Java ალფა დაშლა Download Run now
Flächen belegen (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
Rechnen Flash არითმეტიკა Download Run now
atomare Wechselwirkung Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
Reaktionsgleichungen ausgleichen (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
Chemische Gleichungen ausgleichen Java სტექიომეტრია Download Run now
Ballons und statische Elektrizität Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
Ballons & Auftrieb Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
Ballons und statische Elektrizität (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
Batterie-Widerstandsstromkreis Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
Batteriespannung Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
Lambert-Beer's Absorptionslabor (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
Lambert-Beer-Labor Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Lichtbrechung (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
Lichtbrechung Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Betazerfall Java ბეტა დაშლა Download Run now
Bau ein Atom Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
Auftrieb Flash ამომგდები ძალა Download Run now
Kondensatorlabor Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
Ladungen und Felder Flash მუხტები და ველები Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom). virtuelles Labor Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleichstrom) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Farbwahrnehmung (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
Farbwahrnehmung Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
Konzentration (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
Konzentration Java კონცენტრაცია Download Run now
Leitfähigkeit Java გამტარუნარიანობა Download Run now
Coulomb-Gesetz (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
Trendlinien anpassen Flash მრუდის მორგება Download Run now
DAVISSON-GERMER: Elektronenbeugung Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
Dichte Flash სიმკვრივე Download Run now
Neonlicht und andere Entladungslampen Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
Ernährung und Bewegung Java Eating & Exercise Download Run now
Elektrisches Feld der Träume Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
Elektrisches Hockey Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Energieskatepark (1) (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
Graph einer Funktion Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
Faradays Elektromagnetisches Labor Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
Elektromagnetische Induktion (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
Faradays Gesetz Flash ფარადეის კანონი Download Run now
Kräfte und Bewegung: Grundlagen (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
Gaseigenschaften Java აირის თვისებები Download Run now
Genexpression: Grundlagen (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
Genexpression - die Grundlagen Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
Generator Java გენერატორი Download Run now
Geometrische Optik Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
Schwerkraft und Umlaufbahnen (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
Schwerkraft und Umlaufbahnen Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
Gravitationslabor (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
Schwerkraftlabor Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
Isotope und Atommassen Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
Laser Java ლაზერები Download Run now
Magnet und Kompass Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
Stabmagnet und Elektromagnet Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
Massen und Spiralfedern Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
Membrankanäle Java მემბრანული არხები Download Run now
Mikrowellen Java მიკროტალღები Download Run now
Stoffmengenkonzentration (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
Molarität Java მოლარობა Download Run now
Molekularmotor Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Moleküle und Licht (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
Moleküle und Licht Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
Mein SonnenSystem Flash მზის სისტემა Download Run now
Natürliche Selektion Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
Stimulation eines Neurons (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
Stimulation eines Neurons Java ნეირონი Download Run now
Kernspaltung Java ბირთვული დაშლა Download Run now
Ohmsches Gesetz (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
Ohmsches Gesetz Flash ომის კანონი Download Run now
Optische Quantenkontrolle Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
Optische Pinzetten und Anwendungen Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
Pendel (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
Pendel-Labor Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
Der photoelektrische Effekt Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
pH Skala (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
pH Skala Java pH სკალა Download Run now
Projektilbewegung (HTML5) HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
Projektilbewegung Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
Quantenwellen Interferenz Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Radiometrische Datierung Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
Radiowellen und Elektromagnetische Felder Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
Reaktanden, Produkte und Überresten (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
Reaktanten, Produkte und Überschuss Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
Reaktionen & Geschwindigkeiten Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
Widerstand in einem Kabel (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
Widerstand in einem Kabel Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
Reversible Reaktionen Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
Rutherford Streuung (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
Halbleiter Java ნახევარგამტარი Download Run now
Signal-Stromkreis Java დენი წრედში Download Run now
Salze & Löslichkeit Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
Schall Java ხმა Download Run now
Aggregatszustände (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Aggregatzustände Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
Aggregatszustände: Grundbegriffe (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
Aggregatzustände (Grundlagen) Java States of Matter: Basics Download Run now
DNS-Molekül strecken Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
Zucker- und Salzlösungen Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
Schiefe Ebene Java ქანობი Download Run now
Interferenz Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Seilwelle (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
Seilwelle Flash ტალღები სიმში Download Run now

Simulationen noch nicht übersetzt in Georgian

Die verbleibenden Simulationen können mit Hilfe der PhET Translation Utility übersetzt werden.