ქართული (Georgian)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Alpha Decay Java ალფა დაშლა Download Run now
Area Builder (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
Arithmetic Flash არითმეტიკა Download Run now
Atomic Interactions Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations Java სტექიომეტრია Download Run now
Balloons and Static Electricity Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
Balloons & Buoyancy Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
Battery Voltage Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
Beer's Law Lab Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
Bending Light Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Beta Decay Java ბეტა დაშლა Download Run now
Build an Atom Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
Buoyancy Flash ამომგდები ძალა Download Run now
Capacitor Lab Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
Charges and Fields Flash მუხტები და ველები Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
Color Vision Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
Concentration (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
Concentration Java კონცენტრაცია Download Run now
Conductivity Java გამტარუნარიანობა Download Run now
Coulomb's Law (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
Curve Fitting Flash მრუდის მორგება Download Run now
Davisson-Germer: Electron Diffraction Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
Density Flash სიმკვრივე Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
Eating & Exercise Java Eating & Exercise Download Run now
Electric Field of Dreams Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
Electric Field Hockey Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
Equation Grapher Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
Faraday's Law Flash ფარადეის კანონი Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
Gas Properties Java აირის თვისებები Download Run now
Gene Expression Essentials (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
Gene Expression - The Basics Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
Generator Java გენერატორი Download Run now
Geometric Optics Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
Lasers Java ლაზერები Download Run now
Magnet and Compass Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
Magnets and Electromagnets Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
Masses & Springs Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
Membrane Channels Java მემბრანული არხები Download Run now
Microwaves Java მიკროტალღები Download Run now
Molarity (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
Molarity Java მოლარობა Download Run now
Molecular Motors Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
Molecules and Light Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
My Solar System Flash მზის სისტემა Download Run now
Natural Selection Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
Neuron (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
Neuron Java ნეირონი Download Run now
Nuclear Fission Java ბირთვული დაშლა Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash ომის კანონი Download Run now
Optical Quantum Control Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
Pendulum Lab Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
Photoelectric Effect Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
pH Scale Java pH სკალა Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
Projectile Motion Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
Quantum Wave Interference Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Radioactive Dating Game Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
Reactions & Rates Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
Reversible Reactions Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
Semiconductors Java ნახევარგამტარი Download Run now
Signal Circuit Java დენი წრედში Download Run now
Salts & Solubility Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
Sound Java ხმა Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
States of Matter Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java States of Matter: Basics Download Run now
Stretching DNA Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
Sugar and Salt Solutions Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
The Ramp Java ქანობი Download Run now
Wave Interference Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
Wave on a String Flash ტალღები სიმში Download Run now

Simulations not yet translated into Georgian

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.