ქართული (Georgian)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
- Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Alfa raspad Java ალფა დაშლა Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash არითმეტიკა Download Run now
Međudjelovanje atoma Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
- Java სტექიომეტრია Download Run now
Statički elektricitet Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
Plinski Zakoni Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
Jednostavni strujni krug Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
- HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
- Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
- Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Beta Decay Java ბეტა დაშლა Download Run now
Napravi atom Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
density-and-buoyancy Flash ამომგდები ძალა Download Run now
Kondenzatori Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
Naboj i Električno polje Flash მუხტები და ველები Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
- HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
- Java კონცენტრაცია Download Run now
Vodljivost Java გამტარუნარიანობა Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash მრუდის მორგება Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
Gustoća Flash სიმკვრივე Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
- Java Eating & Exercise Download Run now
Električno polje naboja Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash ფარადეის კანონი Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java აირის თვისებები Download Run now
- HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
- Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
Generator Java გენერატორი Download Run now
Optička Klupa Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
- Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
Laseri Java ლაზერები Download Run now
Magnet i Kompas Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
mass-spring-lab Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
- Java მემბრანული არხები Download Run now
Mikrovalovi Java მიკროტალღები Download Run now
- HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
- Java მოლარობა Download Run now
Djelovanje enzima Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
- Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
Solarni sustavi Flash მზის სისტემა Download Run now
- Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
- HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
- Java ნეირონი Download Run now
Nuklearna fisija Java ბირთვული დაშლა Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash ომის კანონი Download Run now
Kvantna optika Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
Optička pinceta i primjene Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
Fotoelektrični efekt Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
pH Java pH სკალა Download Run now
Gibanje projektila (HTML5) HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
Gibanje projektila Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
Kvantna interferencija valova Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Radioactive Dating Game Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
Radio Valovi Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
- HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
- Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
Brzina reakcija Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
Reverzibilan proces Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
Poluvodiči Java ნახევარგამტარი Download Run now
Struja i signal Java დენი წრედში Download Run now
Soli i njihova topljivost Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
Zvuk Java ხმა Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
Stanje materije: osnovno Java States of Matter: Basics Download Run now
Ispravljanje DNA Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
Otopine šećera i soli Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
Tijelo na kosini Java ქანობი Download Run now
Interferencija valova Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash ტალღები სიმში Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Georgian

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.