Moving Man (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. There is a pre/post test provided. Learning Goal: Students will be able to accurately interpret and draw position, velocity and acceleration graphs for common situations. Also they will be able to use their own reasoning explain why the graphs look the way. Also, I have included how the lesson maps to the PhET Activity Guidelines
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion, accleration, graph, math, phet activity, position, velocity
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 30/07/2005
Ngày cập nhật 07/07/2013