266 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල inquiry questioning

ක්‍රියාකාරකම්