Đôi khi liên kết với file Java bị mất. Hãy theo hướng dẫn sau để tái liên kết file '.jar' với Java:  1. Download a '.jar' from a sim page (Play or "Download" button)

  2. Right click the downloaded .jar file and choose "Open With...".

  3. Select "Choose another app".

  4. Check the "Always use this app to open .jar files".

  5. Click "More apps"

  6. Click "Look for another app on this PC"

  7. Select "Javaw.exe" (located here on a default installation: C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin) (note the "w" in Javaw.exe)


The '.jar' file should now open in Java.


If the sim still doesn't open, we recommend this 3rd party utility called "Jarfix": https://johann.loefflmann.net/en/software/jarfix/index.html

Có 2 phiên bản Windows 8: 'RT' và 'Pro'. Tất cả các mô phỏng của chúng tôi đều chạy trên phiên bản 'Pro'. Phiên bản 'RT' của Windows 8 cấm cài Java, nhưng bạn vẫn có thể dùng mô phỏng HTML5 và mô phỏng Flash của chúng tôi. Nếu bạn có bản 'Pro' của Windows 8, bạn có thể chuyển đến here để cài Java, khi cài xong bạn đã có thể chạy mô phỏng. Hai phiên bản của Windows 8 cung cấp những khả năng khác nhau theo khả năng truy cập. Bạn có thể tìm phiên bản của Windows của máy tại here. Nếu bạn còn gặp trở ngại với phiên bản 'Pro' sau khi cài Java, thì có thể do liên kết file không còn chỉ vào file '.jar' and '.jnlp' nữa. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên để tái liên kết với file Java.

Mô phỏng có âm thanh có thể chạy không ổn định khi có sound driver cũ. Nếu bạn gặp trục trặc với mô phỏng có âm thanh, hãy cập nhật sound drivers, thì có thể giải quyết được vấn đề. Hãy liên lạc với nơi bán máy tính hay nhà sản xuất card âm thanh. Hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ phethelp@colorado.edu nếu bạn vẫn còn gặp trở ngại.

Nâng cấp lên Java 9 sẽ giải quyết được vấn đề này. Có thể tải Java 9 tại đây