Sau khi tải bộ mô phỏng:
1. Hãy mở console/terminal.
2. Tới thư mục chứa phần tải về. Cấp quyền thực hiện file bằng lệnh: chmod 777 PhET-Installer_linux.bin
3. Chạy installer: ./PhET-Installer_linux.bin
Nếu chưa được hãy dùng lệnh: sudo ./PhET-Installer_linux.bin
Nếu gặp báo lỗi "segmentation fault": ./PhET-Installer_linux.bin --mode text
bạn cần chuyển đến installer UI trong terminal, bấm ""enter"" , ""y"".
Người dùng bản 64 bit của Linux phải dùng các lệnh sau để cài đặt:
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5
  • ./PhET-Installer_linux.bin —mode text