Багцыг татаж авсны дараа:


1. Консол/терминалыг нээнэ үү.
2. Татаж авсан хавтасыг олж нээнэ. Файлыг ажиллуулахаар өөрийн системийн зөвшөөрлийг өгнө: chmod 777 PhET-Installer_linux.bin
3. Суулгагчийг ажиллуулна: ./PhET-Installer_linux.bin


Хэрвээ танд хэрэглэгчийн зөвшөөрөл өгөөгүй бол: sudo ./PhET-Installer_linux.bin


Хэрвээ "сегментлэлийн алдаа (segmentation fault)" гарвал: ./PhET-Installer_linux.bin --mode text
You will need to navigate the installer UI within terminal, pressing ""enter"" and ""y"" when prompted for a default install.


Линуксд 64 битийн тархацыг ашигласан хэрэглэгчид дараах тушаалуудыг суулгахдаа ашигладаг:

  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5
  • ./PhET-Installer_linux.bin --mode text