Waves Interference Remote Labs Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Waves Interference Remote Labs
Mô tả These labs are designed for inquiry remote learning. Learning Goals for lab 1 Intro to waves(screen 1) 2 Interference (screens 1,2,&3), 3 Diffraction (screen 4) Make waves with water, sound, and light and see how they are related. Design an experiment to measure the speed of the wave. Create an interference pattern with two sources, and determine the ways to change the pattern. Find points of constructive and destructive interference by eye and by using the detectors. Compare light wave patterns made by light passing through slits to patterns passing through holes. Explain how the aperture geometry relates to the diffraction pattern. Predict how changing the wavelength or aperture size affects the diffraction pattern.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Amplitude, Double Slit, Frequency, Interference, Light, Sound, Water, Wave Speed. Wavelength, diffraction
Mô phỏng Giao thoa sóng (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 16/04/2020
Ngày cập nhật 25/04/2020