States of Matter PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter PhET
Mô tả Inquiry activity.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, kinetic, matter, particles, phases
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất, Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Mahoney Mahoney
Trường / Tổ chức The Kinkaid School
Ngày đăng ký 13/09/2018
Ngày cập nhật 17/06/2019