States of Matter PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง States of Matter PhET
คำบรรยาย Inquiry activity.
วิชา ฟิสิกส์, เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ energy, kinetic, matter, particles, phases
สถานการณ์จำลอง สถานะของสสาร (HTML5), สถานะของสาร, สถานะของสสาร: เบื้องต้น (HTML5), สถานะของสาร: พื้นฐาน


ผู้เขียน Mahoney Mahoney
โรงเรียน/หน่วยงาน The Kinkaid School
ส่งข้อมูลแล้ว 13/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 17/6/2019